Ledarskapsutveckling

Vad är ledarskapsutveckling?

Ledarskapsutveckling kan definieras som en förbättring eller utökning av en persons förmåga att vara effektiv i en ledarroll. Ledarskapsutveckling kan också definieras som en process med riktade insatser som förbättrar prestation och effektivitet hos grupper, team, funktioner och hela organisationer och utökar en organisations kollektiva kapacitet att effektivt engagera sig i ledarroller och skapa engagemang och överrensstämmelse som krävs för att uppnå organisationens vision, uppdrag och syfte.

Ledarskapsutveckling jämförs ofta med chefsutveckling – och det är intressant att notera att inte alla ledare är chefer, men att alla chefer behöver vara ledare. Chefer hanterar saker, processer och system. Ledare leder människor. Ledarskap i sig är en process av socialt inflytande, anpassning och maximering av andras ansträngningar mot ett gemensamt mål. Det definieras inte av en nivå, grad eller titel.

Varför är ledarskapsutveckling viktigt?

Ledarskapsutveckling är viktigt av många anledningar. Det stödjer organisatorisk utveckling och förändring – som är så viktigt i dagens arbetsmiljö – genom att utveckla de färdigheter, attityder, talanger, förmågor och beteenden som är nödvändiga för att identifiera strategiska pivoter och initiativ i syfte att leda andra genom omvandling på ett effektivt sätt. Det främjar ansvarstagande och människocentrerat beslutsfattande och hjälper ledare att skapa en kultur av engagemang och syfte. Utveckling av ledningsteam hjälper seniora ledare att skapa en positiv medarbetarupplevelse och förbättrad organisatorisk hälsa samt gör det lättare att behålla personal.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Vilka är affärsfördelarna med lednings- och ledarskapsutvecklingsprogram?

Det finns väldigt många fördelar! Fem av dessa är:

 • Minskad personalomsättning/lättare att behålla personal.
 • En stark personalstyrka med en plan för generationsväxling och inkludering.
 • Stöd till förändring av organisationskultur och utveckling.
 • En kultur som kännetecknas av ansvarstagande.
 • Ökad organisatorisk framgång.

 

Forskning har visat att människor lämnar chefer, inte organisationer. Personalomsättningen minskar när ledare vet hur man skapar en kultur där medarbetarna känner sig sedda och hörda, har klarhet i vart de är på väg och utmanas och stöttas. Medarbetare har varierande och skilda behov och organisationer måste förstå dessa behov om de ska behålla sina medarbetare. Till exempel ökar andelen yngre människor och millennials, deras behov och förväntningar är annorlunda, vilket redan nu har en betydande inverkan på organisationer och som kommer att intensifieras när de går in i ledarroller.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

En viktig fördel med ledarskapsutveckling är successionsplanering, som innebär att man identifierar och tar fram en pipeline av framtida ledare och högre chefer som gör det möjligt för en organisation att framtidssäkra sig själv och skapa en konkurrensfördel. Det blir lättare att behålla medarbetare eftersom de har en uppfattning om hur framtiden kommer att se ut. En inkluderande successionsplan är avgörande för att säkerställa denna konkurrensfördel. Ledare som förstår och fokuserar på rättvisa och vidtar åtgärder för att öka mångfalden har en bättre chans att locka och behålla talang samt maximera innovation, kreativitet och problemlösning. Forskare har upprepade gånger visat på positiva affärsresultat för organisationer med personalstyrkor som präglas av mångfald, särskilt de med mångfald i ledningsteam och styrelserum.

 • Ledarskapsutveckling kan stödja kulturförändring och organisationsutveckling

  När organisationer genomgår förändring måste ledare använda sin kommunikationsförmåga för att säkerställa att medarbetare förstår förändringen, vet vad de behöver göra för att stödja den och utveckla färdigheter de behöver för framtiden. Ledare måste vara förebilder och skapa ett arbetsklimat och de förutsättningar som krävs för att möjliggöra framgångsrik förändring. Detta kräver att ledare fattar bättre beslut, håller kontakten med sina medarbetare och leder dem på förändringsresan.

 • En ansvarstagande kultur

  Effektiv ledarskapsutveckling hjälper ledare att skapa en ansvarstagande kultur. I en sådan kultur tar ledare ansvar för sina beslut och är villiga att stå upp för resultatet av sina val, beteenden och handlingar. Ansvarsfulla ledare främjar ett klimat av förtroende – de skyller inte på andra när saker går fel, de rättar till saker och ting och är villiga att lära sig av sina misstag.

 • Ökad organisatorisk framgång – frigör potential

  John Maxwells ”the law of the lid” säger att gränsen för en organisations ledarskapsförmåga är locket för ett företags övergripande förmåga att prestera. Kollektiv effektivitet och intelligens från ledarskap utgör en enorm outnyttjad potential i de flesta organisationer. Enligt Peter Senge är den kollektiva intelligensen och prestationsförmågan för de flesta grupper långt under medlemmarnas genomsnittliga intelligens och prestation. Effektiva ledarskapsutvecklingsprogram kan frigöra den här potentialen och öka organisationens effektivitet och framgång.

Hur fungerar ledarskapsutvecklingsprogram?

Ledarskapsutveckling är mångfacetterad och finns i många former. Den börjar ofta med självledarskap (självmedvetenhet), expanderar till att leda andra (bygga relationer, anpassa ansträngningar och energi, och vägleda och coacha andra) och slutligen till organisationsövergripande ledarskap (strategiskt tänkande och framtidsfokuserad förändring). Många delar är inblandade och fokus ligger på att skapa specifika ledarutvecklingsmål och utforma lärandeinterventioner för att uppnå dessa, i linje med den bredare långsiktiga organisationens mål.

Ledarskapsutveckling följer vanligtvis 70-20-10-regeln. Individer lär sig 70 % av sina kunskaper från utmanande erfarenheter eller uppdrag, 20 % från utvecklingsrelationer och 10 % från kursarbete. Vertikalt lärande är förändringen i hur individer tänker, känner och förstår sin värld. I ledarskapsutveckling handlar därför lärandet inte så mycket om färdigheter, utan om att förändra hur en ledare tänker, vilket påverkar hens beteende.

Prata med oss om hur Talogy kan hjälpa er organisation att ta fram de bästa ledarna

Kontakta oss