Successionsplanering

Vad är successionsplanering ?

Successionsplanering fokuserar på att hitta och utveckla talang för att fylla ledarskaps- och verksamhetskritiska positioner i framtiden. Det innebär kontinuerliga diskussioner om talang och resurser och handlingskraftig planering för framtiden. Successionsplanering är en proaktiv process för att identifiera roller som utgör kärnan i organisationen och sedan implementera en plan för att se till att roller tillsätts av kvalificerade och kapabla medarbetare, på kort, medellång och lång sikt.

Organisationer måste ha en strategi för att förstå styrkorna hos nuvarande resurser och människors motivation och ambitioner för framtiden. Det gör det möjligt för organisationer att identifiera klyftor mellan en ideal framtid och nuvarande framtidsutsikt. När klyftorna har hittats kan organisationer anta strategier för åtgärda dem genom att implementera och upprätthålla strategier som lockar, rekryterar, utvecklar och behåller viktiga medarbetare.

Varför är successionsplanering viktigt?

Företag som regelbundet diskuterar talang och har bra koll på framtida behov ger sig själva en bättre chans att anpassa sig och reagera snabbare och effektivare på förändringar. Starka kandidater är alltid efterfrågade. Att proaktivt och strategiskt investera i utveckling av befintliga medarbetare för framtida ledarskaps- och verksamhetskritiska tjänster ger organisationer en konkurrensfördel. Effektiv successionsplanering ger organisationer möjlighet att fatta sunda ekonomiska beslut som rör rekrytering av externa kandidater och utveckling av interna medarbetare.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Vad finns det för samband mellan successionsplanering och talent management?

För att säkerställa att successionsplanering gör mer än att bara ta fram en plan måste organisationer ha en strategi för att förverkliga den planen och hålla den uppdaterad med alla interna (t.ex. strukturella) eller externa (t.ex. marknadskrafter) förändringar. Talent management är det bästa sättet att göra detta på. Talent management är en strategisk metod för att ta itu med den nuvarande resurspoolens luckor i kapacitet, kunskap och erfarenhet, vilket gör det möjligt för organisationen att uppfylla sina framtida mål.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Vad ingår i successionsplanering?

Successionsplanering måste börja med framtida krav – vilka roller och personresurser behöver organisationen för att bli framgångsrik i framtiden? Ofta fokuserar successionsplanering på uppdragskritiska roller och ansvarsområden, så ni bör börja med att identifiera dessa. Vanligtvis omfattar successionsplanering alla ledarroller och vissa specifika expertroller som kräver djup expertis. En effektiv successionsplaneringsprocess identifierar möjliga alternativ för att ersätta personer i nyckelroller om de lämnar organisationen. Informationen registreras sedan på lämplig plats.

Vad finns det för samband mellan planering för successionsplanering och rekrytering?

Även om det finns olika metoder för successionsplanering tenderar alla att ha ett längre perspektiv än att endast fokusera på att tillsätta lediga tjänster när de uppstår. Effektiv successionsplanering gör det möjligt för organisationer att fatta bättre beslut om hur de ska spendera pengar på rekrytering. Genom att proaktivt utveckla befintliga medarbetare för viktiga framtida roller inom organisationen minskas kostnaderna för att hitta, välja ut och lära upp externa kandidater och kan istället investera i successionsplanering av nyckelroller.

Hur ofta bör successionsplaneringen ses över?

Även om det ofta implementeras på årsbasis, bör successionsplanering vara en kontinuerlig process som hela tiden hålls levande genom aktiva diskussioner och fokus på medarbetarutveckling. Individers ambitioner och motivation kan förändras över tid. Organisationer som misslyckas med att engagera sig i sina medarbetare, och verksamhetens förändrade behov, gör det på egen risk.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Ska planering för successionsplanering vara hemlig?

Successionsplanering har störst effekt när den är transparent. Förståeligt nog håller vissa organisationer information om successionsplanering hemlig av rädsla för att skapa förväntningar som inte kan uppfyllas, samt besvikelse hos de personer som inte identifieras som efterträdare. Men att skapa en kultur av transparens baserad på öppen och konstruktiv återkoppling är det bästa sättet att engagera medarbetarna och hjälpa dem förstå förväntningar och var de ska fokusera sin utveckling. Organisationer som uppmuntrar till ärliga, tvåvägskonversationer skapar ett förtroendeklimat som gör att alla kan trivas och sträva efter att prestera ännu bättre.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hur skapas en effektiv successionsplan?

Typiska steg i en effektiv successionsplan omfattar följande:

 1. Tänk på er organisations strategi och framtida resursbehov.
 2. Identifiera nyckelrollerna för att lyckas i framtiden.
 3. Utvärdera befintliga resurser för att förstå kapacitet, ambitioner och potential.
 4. Identifiera möjliga medarbetare med hög potential.
 5. Bygg en stark talangpipeline genom att kartlägga medarbetare med hög potential för nyckelroller tillsammans med beredskap för implementering (den föreslagna tidsperioden som behövs för att de ska vara redo att ta sig an den angivna rollen).
 6. Skapa en utvecklingsstrategi som täpper till luckorna i förmåga och implementering.
 7. Investera kontinuerligt i utvecklingen av potentiella framtida ledare (genom utvecklingsplanering, specialuppdrag, coachning, mentorskap, återkoppling osv.).
 8. Övervaka och utvärdera regelbundet ledarskapspoolens styrka och håll dig uppdaterad med deras ambitioner och motivation.
 9. Gör successionsplanering till en del av rekryteringsplaneringsprocessen – utvärdera dina successionsplaner innan du antar att extern rekrytering krävs
 10. Övervaka successionsplaneringen och finjustera processen efter behov.

Hur ska nyckelroller identifieras för att ingå i en successionsplan?

Även om det kan vara frestande att försöka inkludera alla tjänster och roller i successionsplaneringen är det vare sig realistiskt eller genomförbart. Successionsplanering fokuserar vanligtvis på de viktigaste rollerna i en organisation och innebär att identifiera de som utgör störst risk för organisationen om de lämnas otillsatta. Här är några frågor som hjälper dig att identifiera rollerna som ska inkluderas i successionsplanering:

 • Är beslut som fattas av personen i rollen betydelsefulla för företaget?
 • Är det en ledarroll och omfattar den direkt ansvar för ett stort team?
 • Kräver rollen specialistkunskaper som är svåra att ersätta?
 • Finns det en hög risk om en person i rollen går till en konkurrent?
 • Är det mer utdraget och kostsamt att tillsätta tjänsten jämfört med de flesta andra roller?
 • Krävs det en betydande ansträngning och tar det lång tid att utbilda en efterträdare för rollen?
talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Låt oss prata om hur Talogy kan hjälpa din organisation att planera för framtiden

Kontakta oss