Ledarskapsassessment

Vad är ledarskapsassessment?

Ledarskap är avgörande för en organisations framgång. Av denna anledning är ett robust ledarskapsassessment avgörande för att hitta de bästa individerna för ledarroller och stödja deras utveckling. Att välja och utveckla ledare av högsta kvalitet hjälper till att driva organisationen framåt, förbättra effektiviteten, samordna insatser och energi och engagera medarbetare.

Ledarskapsassessment är en objektiv process som används för att mäta en individs (1) talanger eller styrkor och (2) begränsningar eller utvecklingsmöjligheter gentemot kraven för en roll. Mätningsprocessen kan omfatta en enda bedömning (t.ex. personlighetstest eller 360-process) eller ett flertal bedömningar. Den kan användas för en rad olika syften, inklusive rekrytering/urval, utveckling (av prestation eller potential), omstrukturering och successionsplan.

Processen börjar vanligtvis med att identifiera kärnkompetenser eller egenskaper som predicerar framgångsrikt ledarskap inom en organisation genom en jobbanalys, kompetensmodellgranskning, administration av personlighetstest och/eller simuleringsövningar (till exempel , affärsanalyspresentationer eller mötessimuleringar med kollegor, medarbetare eller kunder). Assessmentprocessen utformas för att återspegla och mäta de särskilda kompetenser och egenskaper som är associeras med framgång i en specifik roll och kontext. De insikter som erhålls av att utvärdera ledarskapsrollen i sin kontext ligger till grund för och hjälper organisationer (samt ledare) att förstå vad som krävs för ett framgångsrikt ledarskap och förmågan att höja prestationer – både för ledningsteamet och organisationen.

Varför är det viktigt att utvärdera ledare och vilka är fördelarna med ledarskapsassessment?

Att välja rätt ledare är avgörande för en organisations framgång. Och att välja fel ledare riskerar att bli ett dyrt misstag. Av dessa hjälper är en objektiv och noggrann process för ledarskapsassessment till att säkerställa att de mest lämpade personerna väljs ut för viktiga ledarroller, vilket i slutändan leder till höjd prestation, mer engagerade medarbetare och ökad lönsamhet (eller inverkan).

Ett högkvalitativt ledarskapsassessment kan leda till en rad fördelar för både organisationen och de individer som deltar i processen. Effektiva ledare hjälper till exempel till med att öka moralen, driva resultat, navigera i förändring, engagera medarbetare, slutföra uppdrag, öka produktivitet och förverkliga organisationens vision. Ett effektivt ledarskapsassessment kan hjälpa organisationer att få en överblick över vilken typ av ledarskapsförmåga och vilka utvecklingsområden ledare har, samt identifiera kandidater till vidareutbildning. Ur ett individuellt perspektiv kan deltagande i ett ledarskapsassessment bidra till att öka självmedvetenheten, vilket i sin tur hjälper till att identifiera viktiga utvecklingsbehov (och kanske kunskapsluckor), inleda meningsfull beteendeförändring och höja prestation. Vad gäller rekrytering ger en grundlig assessmentprocess individer värdefull information om rollen och organisationen samt självförtroende i sin egen förmåga att lyckas i rollen.

I en situation där det är flera sökande till en ledarskapstjänst utgör en grundlig assessmentprocess en rättvis och tillförlitlig metod för urval och belyser samtidigt organisationens förväntningar på sina ledare. En gedigen assessmentprocess hjälper inte bara till att predicera ledarskapsframgång, den kan också hjälpa till att kommunicera ledarskapsförväntningar till de individer som bedöms. När assessmentprocessen används inom ramen för utveckling får deltagare återkoppling på vad som mäts, hur de presterat och hur de kan utvecklas.

Vad är skillnaden mellan ledarskapsassessment och företagsledarassessment?

Ledarskapsassessment och företagsledarassessment hänvisar båda till en process som används för att mäta hur väl en person passar en ledarroll. Ledarskapsassessment är det bredare begreppet och kan användas för att hänvisa till många olika roller, från kandidater med hög potential till senior ledare. Företagsledarassessment avser endast högt uppsatta ledare och företagsledning.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Finns det olika nivåer av ledarskapsassessment?

Ledarskapsassessment kan genomföras på en mängd olika ledarskapsnivåer, till exempel för arbetsledare, mellanchefer eller på ledningsnivå. När ni utformar en assessmentprocess, är det viktigt att ni ser till att den är utformad på lämpligt sätt för ledarrollens nivå. Se till att det finns tillräckliga utmaningar för dem som genomför assessmentprocessen, men också att den inte har utvecklats på en nivå utöver de förmågor som behövs för ledarskapsnivån. Det kan vara bra att genomföra en grundlig jobbanalys när ni utformar er ledarskapsassessment så att ni mäter rätt aspekter för den specifika rollen på rätt ledarskapsförväntningsnivå.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Kan en ledarskapsassessment genomföras virtuellt?

Ja, genom att använda teknik är det möjligt att genomföra ledarskapsassessment virtuellt. Många frågeformulär om personlighet kan fyllas i online och intervjuer kan genomföras på distans via virtuella mötesplattformar. Det finns också bedömningsplattformar som gör det möjligt för ledare att genomföra en rad simuleringsövningar virtuellt, till exempel rollspelsövningar och affärsanalysövningar.

Virtuella bedömningar kan vara mycket användbara för globala företag eftersom en rad kandidater/ledare kan utvärderas samtidigt oavsett var de befinner sig. Det återskapar också en mycket verklig upplevelse för dem som måste arbeta virtuellt och ger möjlighet att föra samman människor från olika kulturer och bakgrunder.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Vad händer efter ett ledarskapsassessment?

Vad som händer efter ett ledarskapsassessment varierar beroende på syftet med bedömningen. Om bedömningen till exempel har gjorts i urvalssyfte kan den bästa kandidaten erbjudas tjänsten. Om bedömningen görs som en del av en bedömning av potential kan personer som klarar den bjudas in att gå med i ett program för ledare med hög potential. Om bedömningen har administrerats för att stödja utveckling kan varje deltagare skrivas in i ett utvecklingsprogram för ledarskap och/eller tilldelas att arbeta med en coach. Oavsett är det bästa praxis att ge deltagarna i en ledarskapsassessmentprocess återkoppling efter bedömningen. Det gör att de kan reflektera över processen, identifiera sina styrkor och utvecklingsområden och överväga hur de kan använda informationen för att växa ytterligare som ledare i framtiden.

I de flesta fall skapas en skriftlig assessmentrapport efter assessmentprocessen. Den ger en sammanfattning av individens prestation, hjälper organisationen att fatta ledarskapsbeslut samt ger individen möjlighet att reflektera över sina styrkor och utvecklingsområden som ledare.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Låt oss prata om hur Talogy kan hjälpa er organisation att utvärdera och rekrytera de bästa ledarna

Kontakta oss