Emotionell intelligens

Vad är emotionell intelligens?

Emotionell intelligens (EI) handlar om ”intelligent användning av våra känslor” eller ”att tänka på våra känslor för att styra vårt beteende”. Det gäller både individer själva och dennes relationer. Till exempel kan en person som känner sig orolig inför en presentation göra en andningsövning för att slappna av. Eller om en märker att andra ser uttråkade ut under en presentation kan hen försöka öka engagemanget hos publiken.

Att vara medveten om egna känslor och andras känslor är viktigt eftersom det hjälper oss att hantera oss själva och våra relationer mer effektivt. Tänk på analogin med att köra bil:  En förare lär sig hur man optimerar ett fordons prestanda genom att

 • underhålla det väl (vår hälsa och vårt välbefinnande)
 • lyssna på motorn (vår kropp och känslor)
 • framföra det på ett skickligt sätt (våra vanor och beteenden)
 • navigera i trafiken och på vägarna (vår medvetenhet om andra och våra interaktioner med dem)

 

Emotionell intelligens handlar i huvudsak om att bli skicklig och effektiv på att hantera sig själv och sina relationer.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Vilka är huvuddelarna och de olika komponenterna av emotionell intelligens?

Under de senaste 25 åren har forskningen om emotionell intelligens tagit två distinkta och helt skilda vägar (Figur 1). En undersöker emotionell intelligens som en förmåga, mätt som maximal prestation; den andra beskriver emotionell intelligens som en uppsättning känslorelaterade egenskaper eller kompetenser, mätt som typisk prestation. Typisk prestation handlar om hur vi tenderar att bete oss största delen av tiden och mäts vanligtvis med hjälp av subjektiva frågeformulär. Maximal prestation däremot handlar om hur vi presterar med maximal ansträngning och den mäts vanligtvis med objektiva frågeformulär fokuserade på förmåga. Denna grundläggande skillnad i hur emotionell intelligens mäts kan förklara varför det bara finns en svag korrelation mellan förmåga och blandade egenskapsmått på emotionell intelligens.

Modeller för emotionell intelligens

Den tidigaste modellen över förmågor som kan kopplas till emotionell intelligens lades fram av Peter Salovey och Jack Mayer, som föreslog fyra förmågor:

 • Uppfatta känslor
 • Använda känslor
 • Förstå känslor
 • Hantera känslor

 

Typiska prestationsmodeller för emotionell intelligens kan delas in i tre huvudgrupper:

 • Kompetensbaserade mått som omfattar emotionella och sociala kompetenser som bidrar till effektiv prestation på arbetet.
 • Egenskapsbaserade mått som omfattar de emotionella aspekterna av etablerade personlighetsmodeller.
 • Blandade modell som omfattar ett bredare urval av färdigheter och förmågor som kan överlappa med både kompetens- och egenskapsbaserade modeller av emotionell intelligens.
Decoration

Emotionell intelligens av blandad modell

En av de tidigaste blandade modellerna av emotionell intelligens lades fram av Daniel Goleman. Modellen delade upp emotionell intelligens i fyra delar:

 • Självmedvetenhet
 • Självhantering
 • Social medvetenhet
 • Relationshantering

 

En förlängning av det här förhållningssättet till emotionell intelligens är en inställningsbaserad modell som ger en organisatorisk ram för de olika delarna av emotionell intelligens.

Talogy Emotional Intelligence Framework
Decoration

Varför är emotionell intelligens viktigt?

 

Emotionell intelligens har påverkat samhället, politiken, företagslivet och utbildningslivet. Konceptet har legat i framkant för ett grundläggande skifte i västvärlden, där psykiskt välbefinnande, resiliens, anpassningsförmåga, neurodiversitet, mental hälsa, mindfulness och andra koncept kopplade till emotionell intelligens har blivit allt vanligare på arbetsplatsen. Under de senaste två decennierna har vi sett en exponentiell ökning av emotionell intelligens som drivits av en efterfrågan från organisationer som hela tiden ökar. 

Det finns många anledningar till varför vi bör utveckla vår emotionella intelligens. Det finns bevis för att 

 • emotionell intelligens är en viktig faktor i vår arbetsprestation
 • det kan förbättra vårt välbefinnande
 • det hjälper till att bygga upp vår emotionella resiliens så att vi kan återhämta oss snabbare från besvikelser
 • det kan öka vår motivation och vårt engagemang
 • det kan förbättra våra relationer
 • det också kan göra oss till mer effektiva ledare.

Hur kan emotionell intelligens förbättras och utvecklas?

 • För att utveckla emotionell intelligens är det viktigt att förstå hur människor bearbetar känslor och vetenskapen bakom emotionell intelligens.

  Tidiga modeller inom psykologi beskrev mänskligt beteende i termer av stimulus och respons. Det vill säga, något händer, och en person regerar på det. Senare psykologi och neurovetenskap har dock visat att det finns flera delar som faller mellan dessa två steg, som tankar, känslor och inställning.

 • Ta följande exempel:

  Stimulans: Föreställ dig att en kollega kritiserar en persons arbete.

  Inställning: Detta kan utlösa en negativ inställning hos den kritiserade personen, t.ex. jag är inte tillräckligt bra.

  Känslor: Personen kan känna sig upprörd eller arg.

  Tankar: Detta kan i sin tur få personen att tänka: Jag ger upp, varför ska jag anstränga mig om folk bara kritiserar mig?

  Beteende: Personen kan då svara genom att dra sig tillbaka eller sura.

  Resultat: Resultatet påverkas negativt, till exempel kan den professionella relationen försämras.

 • Det är viktigt att förstå dessa olika stadier av känslomässig bearbetning eftersom det hjälper till att förklara hur människor kan lära sig att hantera sina tankar, känslor och beteende för att bli mer emotionellt intelligenta.

  Stimulans: Sök efter människor eller situationer som tar fram det bästa i dig istället för att umgås med människor som gör dig besviken.

  Inställning: Leta efter tillfällen där du har varit duktig och effektiv i det du har gjort istället för att vara kritisk mot dig själv.

  Känslor: En vanlig teknik för att ändra emotionella tillstånd och lugna ner sig är att träna avslappningstekniker, till exempel att ta långsamma, djupa andetag.

  Tankar: Det finns många praktiska sätt att minska negativt tänkande, till exempel genom mindfulnessträning, fysisk aktivitet och positivt tänkande.

  Beteende:  Istället för att dra sig ur en konflikt, som i exemplet ovan, kan en person träna på att vara mer självsäker i olika situationer.

  Resultat: Ett kraftfullt sätt att förändra saker är att visualisera ett annat resultat och skapa positiva förväntningar.

   

Kan emotionell intelligens kopplas till arbetsprestation?

Det här är en av de vanligaste frågorna från organisationer som funderar på att använda emotionell intelligens:  Kan emotionell intelligens predicera prestationer, och i så fall, kommer det att förbättra våra befintliga bedömningsverktyg och -processer? Frågan har behandlats flitigt under åren med publicerade studier som visar hur väl emotionell intelligens kan predicera arbetsprestation inom många internationella organisationer, däribland Amazon, BMW, Google, HSBC, Microsoft, Qatar Airways, Shell och Whitbread PLC, för att nämna några .

Olika metaanalyser, som kombinerar data från flera publicerade studier, kan ge fler faktiska bevis. Metaanalyserna visar att blandad/egenskapsbaserad emotionell intelligens kan förutsäga arbetsprestationskriterier och hjälper till att öka vår prediktion av framtida arbetsprestationer i kombination med utvärdering av personlighet och kognitiv förmåga.

En studie beskrev korrelationerna med prestationer som ”tillräckligt stora för att generera betydande besparingar och förbättringar för organisationer som mäter emotionell intelligens”. En annan drog slutsatsen att yrkesutövare kan välja att använda blandad emotionell intelligens som ”ett praktiskt, stenografiskt alternativ till en lång rad mer traditionella KSAO-modeller (kunskap, färdigheter, förmåga och andra personlighetsinstrument).”

Sammantaget ger forskningsstudier goda bevis för att emotionell intelligens förutsäger arbetsprestationer inom en mängd olika roller. I synnerhet verkar emotionell intelligens vara mycket relevant för roller med emotionellt påfrestande arbete (t.ex. kundservice, försäljning och ledning).

Kan emotionell intelligens kopplas till en individs välbefinnande?

Argumentet om att förbättra medarbetares välbefinnande är inte bara moraliskt nödvändigt utan ekonomiskt övertygande. Kostnaden för dålig psykisk hälsa över hela världen är häpnadsväckande och en av de främsta orsakerna till långtidsfrånvaro.  En rapport från Gallup visade att fyra av fem vuxna känner sig stressade under en dag, främst över sitt arbete.

Även om stöd till medarbetares välbefinnande kan verka som en extra kostnad, är avkastningen på investeringen hög. 2017 presenterade en studie av nästan 50 000 företagsenheter i 45 länder att försäljningen ökade med 10 % (till 19 %) och vinsten med 14 % (till 29 %) för arbetsgrupper som fick stärkande åtgärder.

Utveckling av emotionell intelligens har visat sig vara en värdefull metod för att skapa resiliens, minska stress och förbättra välbefinnandet. Forskning tyder på att större emotionell intelligens ger positivare känslotillstånd och färre negativa sinnesstämningar, vilket skapar en större känsla av välbefinnande.

En omfattande metaanalys med fler än 19 000 deltagare hittade ett tydligt samband mellan hög emotionell intelligens och psykisk hälsa, psykosomatisk hälsa och – om än i mindre utsträckning – fysisk hälsa.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Varför är emotionell intelligens viktigt för ledarskap?

Ledarskap har beskrivits som en emotionellt laddad process och ledares känslor och beteenden har visat sig djupt påverka följares emotionella reaktioner. Det finns ett överflöd av organisatorisk litteratur som förkunnar betydelsen av emotionell intelligens för ledarskap. I en metaanalys av 1 407 ledare upptäckte man att emotionell intelligens tillför ett betydande värde utöver ledarnas kognitiva förmåga och övergripande personlighetsdrag för att förutsäga medarbetares arbetstillfredsställelse. De rekommenderar att ”inkludera emotionell intelligens i ledarskapsutbildning, träning och utveckling … [and when making]… personalbeslut.” En annan utvärdering av den akademiska litteraturen kom fram till att ”emotionell intelligens är en viktig drivkraft för effektiva arbetsprestationer och framgångsrikt ledarskap.”

Det är allmänt erkänt att dagens ledare arbetar i en fartfylld, utmanande och ofta oförutsägbar arbetsmiljö. Dessa förhållanden leder till mer stress och ökade krav på individer att vara mer anpassningsbara, kreativa och känslomässigt motståndskraftiga; egenskaper som kräver emotionell intelligens.

Prata med oss om hur Talogy kan hjälpa er personalstyrka att bli mer emotionellt intelligent för framgångsrik Talent Management

Kontakta oss