Johtamisen kehittäminen

Mitä johtamisen kehittäminen tarkoittaa?

Johtamisen kehittäminen voidaan määritellä johtavassa roolissa toimivan henkilön tehokkuuteen liittyvien kykyjen parantamiseksi tai laajentamiseksi. Johtamisen kehittäminen voidaan määritellä myös kohdennettujen interventioiden prosessiksi, joka parantaa ryhmien, tiimien, toimintojen ja koko organisaation suorituskykyä sekä laajentaa organisaation kollektiivista kykyä sitoutua tehokkaasti johtotehtäviin ja luoda organisaation vision, tehtävän ja tarkoituksen saavuttamiseen tarvittavaa sitoutumista ja kohdennusta.

Johtamisen kehittämistä verrataan usein päälliköiden kehittämiseen – ja on mielenkiintoista todeta, että kaikki johtajat eivät ole päälliköitä, mutta kaikkien päälliköiden on oltava johtajia. Päälliköt hallitsevat asioita, prosesseja ja järjestelmiä. Johtajat johtavat ihmisiä. Johtajuus itsessään on sosiaalisen vaikuttamisen prosessi, jolla kohdistetaan ja maksimoidaan muiden pyrkimykset tavoitteen saavuttamiseen. Sitä ei määritellä tason, asteen tai nimikkeen mukaan.

Miksi johtamisen kehittäminen on tärkeää?

Johtamisen kehittäminen on tärkeää monesta syystä. Se tukee nykypäivän ympäristössä tärkeitä organisaation muutoksia kehittämällä taitoja, asenteita, lahjakkuutta, kykyjä ja käyttäytymistä, joita tarvitaan strategisten käännekohtien ja aloitteiden tunnistamisessa ja muiden johtamisessa tehokkaasti muutosprosessien läpi. Se edistää vastuullisuutta ja ihmiskeskeistä päätöksentekoa, ja auttaa johtajia luomaan sitoutumisen ja tarkoituksenmukaisuuden kulttuuria. Johtajatiimien kehittäminen auttaa ylempiä johtajia luomaan positiivisen työntekijäkokemuksen ja parantamaan organisaation hyvinvointia ja työntekijöiden pysyvyyttä.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Mitkä ovat päälliköiden ja johtamisen kehittämisohjelmien edut liiketoiminnalle?

Etuja on useita. Viisi esimerkkiä näistä ovat:

 • työntekijöiden vaihtuvuuden väheneminen / osaajien pysyvyyden lisääminen
 • vahvojen talon sisäisten työntekijäresurssien rakentaminen seuraajasuunnittelun ja inkluusion avulla
 • kulttuuristen ja muiden organisaatiomuutosten tukeminen
 • vastuullisuuden kulttuurin luominen
 • organisaation menestyksen lisääntyminen

 

Tutkimuksissa on osoitettu, että ihmiset lähtevät johtajien takia, eivät organisaatioiden. Työntekijöiden vaihtuvuus vähenee, kun johtajat osaavat luoda kulttuurin, jossa työntekijät tuntevat tulevansa nähdyiksi ja kuulluiksi, heillä on selkeä käsitys siitä, mihin suuntaan he ovat menossa, ja heitä haastetaan ja tuetaan. Työntekijöillä on erilaisia ja moninaisia tarpeita, ja organisaatioiden on ymmärrettävä nämä tarpeet, jos ne haluavat pitää työntekijänsä. Esimerkki: nuorempien ihmisten ja milleniaalien prosenttiosuus työntekijöistä kasvaa, ja heillä on erilaisia tarpeita ja odotuksia, millä on vuorostaan nyt organisaatioissa merkittävä vaikutus, joka voimistuu heidän siirtyessään johtotehtäviin.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Johtajuuden kehittämisen keskeinen etu on seuraajasuunnittelu, joka tarkoittaa uraputken tunnistamista ja kehittämistä tuleville johtajille ja ylemmille johtajille, jotta organisaatio voi sen avulla tulevaisuudessa todistaa pätevyytensä ja luoda itselleen kilpailuetua. Tämä parantaa osaajien pysyvyyttä, koska työntekijöillä on näkemys tulevaisuudestaan yrityksessä. Inklusiivinen seuraajasuunnittelu on ratkaisevan tärkeää tämän kilpailuedun turvaamiseksi. Johtajilla, jotka ymmärtävät oikeudenmukaisuutta ja keskittyvät siihen sekä ryhtyvät toimiin monimuotoisuuden lisäämiseksi, on paremmat mahdollisuudet houkutella ja säilyttää huippuosaajia sekä maksimoida innovatiivisuutta, luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Tutkijat ovat toistuvasti osoittaneet sellaisten organisaatioiden saavuttavan positiivisia liiketoimintatuloksia, joissa toteutetaan monimuotoisuutta – erityisesti johtajatiimeissä ja johtokunnissa.

 • Johtamisen kehittäminen voi tukea kulttuurimuutosta ja organisaatiomuutosta

  Kun organisaatiot navigoivat muutoksessa, johtajien on käytettävä viestintätaitojaan varmistaakseen, että alaisensa ymmärtävät muutoksen, tietävät mitä heidän on tehtävä tukeakseen sitä ja kehittävät taitoja, joita he tarvitsevat tulevaisuudessa. Johtajien on oltava roolimalleja ja luotava onnistuneen muutoksen mahdollistava ilmapiiri ja olosuhteet. Tämä edellyttää johtajilta kykyä tehdä parempia päätöksiä, pysyä yhteydessä alaisiinsa ja johtaa heidät muutokseen.

 • Vastuullisuuden kulttuuri

  Tehokas johtamisen kehittäminen auttaa johtajia luomaan vastuullisuuden kulttuuria. Kun johtajat ovat vastuullisia, päätökset ovat heidän omiaan, ja he ovat valmiit ottamaan vastuun valintojensa, käyttäytymisensä ja toimiensa tuloksista. Vastuulliset johtajat edistävät luottamuksen ilmapiiriä – he eivät syytä muita, kun asiat menevät pieleen, vaan sen sijaan korjaavat asiat ja ovat valmiit oppimaan virheistään.

 • Organisaation menestyksen lisääntyminen – vapauta potentiaalia

  John Maxwellin ”the law of the lid” -teoriassa todetaan, että organisaation johtamiskyvyn rajana on yrityksen yleisen suorituskyvyn “kansi”. Kollektiivisen johtamisen tehokkuus ja älykkyys edustavat valtavia käyttämättömiä mahdollisuuksia useimmissa organisaatioissa. Peter Sengen mukaan useimpien ryhmien kollektiivinen älykkyys ja suorituskyky ovat selvästi alle ryhmän jäsenten keskimääräisen älykkyyden ja suorituskyvyn. Tehokkaat johtamisen kehittämisohjelmat voivat vapauttaa tämän potentiaalin ja lisätä organisaation tehokkuutta ja menestystä.

Kuinka johtamisen kehittämisohjelmat toimivat?

Johtamisen kehittäminen on monipuolista ja monimuotoista, usein alkaen itsensä johtamisesta (itsetietoisuus), laajentuen sekä muiden johtamiseen (suhteiden rakentaminen, ponnistelujen ja energian kohdistaminen sekä muiden mentorointi ja valmennus), että lopulta organisaation laajuiseen johtajuuteen (strateginen ajattelu ja tulevaisuuteen kohdennetut muutokset). Prosessiin sisältyy monia elementtejä, ja painopiste on selkeiden johtamisen kehittämistavoitteiden luomisessa ja oppimisinterventioiden suunnittelussa näiden saavuttamiseksi organisaation laajempien pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti.

Johtamisen kehittämisessä noudatetaan tyypillisesti 70-20-10-sääntöä. Yksilöt oppivat 70 % tietämyksestään haastavista kokemuksista tai tehtävistä, 20 % kehityksellisistä suhteista ja 10 % kurssitöistä. Vertikaalinen oppiminen tarkoittaa muutosta siinä, miten ihmiset ajattelevat, tuntevat ja ymmärtävät maailmaansa. Siksi johtamisen kehittämisessä oppiminen ei liity niinkään taitoihin, vaan johtajan käyttäytymiseen vaikuttavan ajattelutavan muuttamiseen.

Miten Talogy voi auttaa organisaatiota kehittämään parhaita johtajia

Ota yhteyttä