Gör ett bra ledarskap någon skillnad?

Skrivet av Dan Hughes, Senior Director of R&D, Talogy

Ledarskap är ett av de mest diskuterade ämnena inom talangutveckling. Frågan om hur man blir en bra ledare debatteras ständigt.

Detta är knappast förvånande, eftersom ledarskap i grunden är utmanande och komplext. Ledarskap är också något som ständigt utvecklas, baserat på det föränderliga arbetssammanhanget och förväntningarna från anställda och organisationer.

I alla dessa diskussioner betraktas det vanligtvis som en självklarhet att ledarskap är avgörande för organisationers framgång. Men vad vet vi egentligen om effekterna och fördelarna med ett bra ledarskap och hur det gör skillnad?

Vad tycker de anställda?

I vår internationella undersökning där vi undersökte ledarskapets framtid, bad vi medarbetarna att bedöma ledarskapets betydelse för organisationens övergripande resultat och andra specifika faktorer.

När det gäller organisationens övergripande resultat angav 90% av de anställda att effektivt ledarskap var antingen extremt eller mycket viktigt. Ledarskapets betydelse för specifika faktorer varierade, och minst 75% av medarbetarna uppgav att ledarskapet var extremt eller mycket viktigt för att anpassa sig till förändringar, behålla medarbetare, samarbeta och öka produktiviteten.

Dessa resultat bygger naturligtvis på medarbetarnas åsikter och erfarenheter. Så vad sager vetenskaplig forskning när det gäller vilka organisatoriska resultat som statistiskt sett är förknippade med bra ledarskap?

Fördelar med bra ledarskap utifrån vetenskaplig forskning

Här är några viktiga områden där forskning har visat på sambandet mellan ledarskap och organisatoriska resultat:

 • Finansiella mått: Det kan vara svårt att göra en direkt koppling mellan ledarskap och finansiella mått i en organisation, med tanke på de många olika faktorer som spelar in. Olika studier har dock visat att VD:ar i teknikföretag och ledare i en affärsbank som uppvisade ett mer effektivt ledarskap (enligt andras bedömning) uppnådde högre nivåer av finansiell lönsamhet.
 • Anställdas arbetsprestationer: Olika ledarskapsmetoder – till exempel motiverande kommunikation, relationsbyggande och coachande beteenden – är förknippade både med bättre teameffektivitet och arbetsprestationer hos enskilda anställda. Transformativt ledarskap har också lyfts fram som särskilt relevant för att generera högre medarbetarprestationer.
 • Organisatoriskt medborgarskap: Detta är beteenden utanför någons formella arbetsbeskrivning, till exempel att gå utöver det vanliga för att hjälpa kollegor och gynna den bredare organisationen. En metaanalys av forskningsstudier fann att flera positiva ledarskapsstilar är förknippade med mer organisatoriskt medborgarskap bland team och enskilda anställda, där stöttande ledarskaplyfts fram som särskilt värdefullt.
 • Kreativitet och innovation: Samma metaanalys visade också på ett samband mellan ledarskapsstilar och medarbetarnas kreativitet, där stöttande ledarskap återigen lyftes fram som särskilt viktigt för detta område.

Gör bra ledarskap någon skillnad för medarbetare?

Bra ledarskap har också visat sig korrelera med olika aspekter av medarbetarupplevelsen. Medarbetarupplevelsen är viktig eftersom medarbetarnas mående påverkar deras prestationer. Det påverkar deras motivation, deras arbetsinsats och deras vilja att stanna kvar i organisationen på lång sikt.

En annan meta-analys av forskningsstudier fann ett signifikant samband mellan olika positiva ledarskapsstilar och delar av medarbetarupplevelsen. Effektivare ledarskap är relaterat till högre:

 • Engagemang i arbetet
 • Tillfredsställelse med arbetet
 • Känslomässig anknytning till organisationen
 • Förtroende för ledare

Sammantaget visar denna vetenskapliga forskning att ja, bra ledarskap gör skillnad för medarbetaren. Den understryker ledarskapets avgörande betydelse för organisationer och de människor som arbetar i dem. Båda är viktiga för en hållbar organisatorisk framgång eftersom det kräver att ledarna kan möjliggöra höga prestationer och behålla effektiva och engagerade medarbetare inom organisationen.

Hur ser ett bra ledarskap ut?

På Talogy har vi under många år bedrivit omfattande forskning för att undersöka hur ledarskapet utvecklas och hur ett bra ledarskap bör se ut. Vi har använt detta som underlag för utvecklingen av vårt eget Talogy InView Leadership Framework.

Vår egen forskning och andra vetenskapliga studier lyfter fram flera viktiga teman som visar hur bra ledarskap ser ut i dagens arbetsvärld:

 1. Det finns ingen ”one size fits all”: Det finns ingen enskild ledarstil eller metod som är bäst för varje tillfälle. Bra ledare inser och hanterar den ständiga spänningen och samspelet mellan kraven i organisationens sammanhang – behovet av att uppnå resultat och samtidigt ta hand om medarbetarna som levererar dem – och behovet av att driva den omvandling som krävs för framtida framgång och samtidigt ge stabilitet till medarbetarna. Detta kräver att ledarna hela tiden hittar rätt balans mellan dessa konkurrerande krav när det gäller deras eget beteende och fokus.
 2. Det finns ett behov av ett mer människocentrerat ledarskap: Stora ledare tenderar att visa mer människocentrerat ledarskap och emotionell intelligens. Ledarna behöver fundera över hur de bäst kan stödja medarbetarnas psykologiska behov och utveckling för att skapa mer inre motivation. I vår undersökning var ”inspirera, motivera och engagera” den främsta egenskapen som ledare måste uppvisa både för att uppnå resultat och för att möjliggöra en positiv medarbetarupplevelse. Det är en falsk dikotomi att tro att ledare måste välja mellan att leverera resultat och att ta hand om sina medarbetare – de går hand i hand.
 3. Ödmjuk medvetenhet och avsiktlighet är nyckeln: Bra ledarskap kräver att ledarna är ödmjuka och självmedvetna. De måste reflektera över sin egen ”ledaridentitet” – varför de vill vara ledare och hur de kopplar sina personliga värderingar till sitt sätt att leda. Bra ledare förstår sina styrkor och begränsningar och inser att de inte kan ha alla svaren själva. Samtidigt måste ledare också vara ständigt medvetna om effekterna av sitt beteende och vara medvetna om hur de väljer att uppträda i sina dagliga interaktioner.

Gör ett bra ledarskap någon skillnad totalt sett?

Dessa teman understryker behovet av att organisationer överväger hur de ska gå till väga för att identifiera och utveckla ledare på olika nivåer. När det gäller att främja en kultur av bra ledarskap, ställ dig själv dessa konkreta frågor:

 • Har vi de rätta urvalsmetoderna för att identifiera personer med de rätta värderingarna och egenskaperna för att bli en bra ledare i vår organisation?
 • Förstår våra ledare vilka egenskaper de verkligen behöver för att vara en bra ledare och hur de ska utveckla dem på rätt sätt?
 • Fungerar verkligen de utvecklings- och karriärvägar som vi erbjuder ledare på olika nivåer?

Det här är viktiga frågor som varje organisation ställs inför, eftersom bra ledarskap gör en verklig och praktisk skillnad på jobbet. Bra ledare bidrar till hög prestation och nöjda medarbetare, vilket tillsammans bidrar till att skapa hållbar framgång för organisationer.

 

 

 

 

Nio viktiga faktorer för ett modernt ledarskap

Kraven för att framgångsrikt leda i dagens organisationer skiljer sig avsevärt från tidigare, och processer för ledarurval och ledarutveckling kan bara vara effektiva om de attityder, färdigheter och beteenden som mäts överensstämmer med det som krävs i den moderna, komplexa världen.

Optimera dina processer för ledartalanger och skapa en organisation som kan anpassa sig efter framtidens utmaningar med hjälp av våra samlade tips för framtidens ledare.

Ladda ner våra tips här
Decoration