Johtamisen arviointi

Mitä johtamisen arviointi tarkoittaa?

Johtaminen on ratkaisevan tärkeää organisaation menestyksen kannalta. Siksi vankka johtajuuden arviointi on kriittisen tärkeää, jotta parhaiten johtotehtäviin sopivat henkilöt voidaan tunnistaa ja heidän jatkuvaa kehitystään tukea. Huippulaatuisten johtajien valitseminen ja kehittäminen auttaa ohjaamaan organisaatiota eteenpäin, parantamaan tehokkuutta, kohdistamaan ponnisteluja ja voimia oikeisiin asioihin sekä sitouttamaan työntekijöitä.

Johtajuuden arviointi on objektiivinen prosessi, jolla mitataan yksilön (1) kykyjä tai vahvuuksia ja (2) rajoituksia tai kehitysmahdollisuuksia rooliin liittyvien vaatimusten mukaisesti. Mittausprosessi voi sisältää yhden arvioinnin (esim. persoonallisuuskartoituksen tai 360-kyselyn) tai sarjan erilaisia arviointeja, ja sitä voidaan käyttää useisiin tarkoituksiin, kuten rekrytointiin ja valintaan, kehittämiseen (suorituskyvyn tai potentiaalin), uudelleenjärjestelyyn tai seuraajasuunnitteluun.

Prosessi aloitetaan tyypillisesti tunnistamalla ydinkompetensseja tai -ominaisuuksia, jotka ennustavat parhaiten johtajan menestystä organisaatiossa. Tähän käytetään työanalyyseja, kompetenssien mallinnuksen tarkastelua, persoonallisuuskyselylomakkeita sekä harjoituksia, jotka simuloivat työtä tai roolia (esimerkiksi liiketoiminta-analyysien esitykset tai kokoussimulaatiot vertaisryhmien, suorien esimiesten tai asiakkaiden kanssa). Tämän jälkeen arviointiprosessi suunnitellaan heijastamaan ja mittaamaan tiettyjä menestykseen läheisimmin liittyviä kompetensseja ja/tai ominaisuuksia. Johtajaroolin tarkastelusta kontekstissa saadut oivallukset auttavat organisaatioita (samoin kuin niiden johtajia) ymmärtämään, mitä menestyminen vaatii, miten korvaajavahvuutta voidaan rakentaa parhaiten ja miten suorituskykyä parannetaan – sekä johtoryhmässä että organisaatiossa.

Miksi johtajien arviointi on tärkeää ja mitä etuja siihen liittyy?

Parhaan johtajan valitseminen rooliin on kriittisen tärkeää organisaation menestykselle. Toisaalta väärien johtajavalintojen tekeminen voi tulla kalliiksi. Näin ollen objektiivisen ja perusteellisen johtamisen arviointiprosessin suorittaminen voi auttaa varmistamaan, että parhaat ihmiset valitaan kriittisen tärkeisiin johtotehtäviin, mikä johtaa lopulta parempaan suorituskykyyn, sitoutuneisiin työntekijöihin ja kannattavuuden (tai vaikutuksen) lisääntymiseen.

Laadukas johtamisen arviointiprosessi voi johtaa lukuisiin etuihin sekä organisaatiolle että prosessiin osallistuville henkilöille. Tehokkaat johtajat esimerkiksi auttavat parantamaan työmoraalia, edistämään tuloksellisuutta, navigoimaan muutoksessa, sitouttamaan työntekijöitä, suorittamaan tehtäviä, lisäämään tuottavuutta ja toteuttamaan visioita. Tehokas johtamisen arviointi voi auttaa organisaatiota saamaan yleiskuvan johtajien tyypillisistä taidoista ja kehitysalueista sekä tunnistamaan jatkokoulutusmahdollisuuksia. Yksilöllisestä näkökulmasta katsottuna johtajuuden arviointiin osallistuminen voi auttaa lisäämään itsetietoisuutta, mikä puolestaan auttaa tunnistamaan keskeiset kehitystarpeet, ohjaamaan merkityksellistä käyttäytymisen muutosta ja parantamaan suorituskykyä. Lisäksi, rekrytointia ajatellen, perusteellinen arviointiprosessi antaa yksilölle arvokkaan näkemyksen roolista ja organisaatiosta sekä antaa heille luottamusta omaan kykyynsä menestyä roolissa.

Kun johtotehtäviin on useita hakijoita, on erittäin tärkeää, että arviointiprosessi tarjoaa yhdenmukaisen ja oikeudenmukaisen lähestymistavan sekä osoittaa, mitä odotuksia organisaatiolla on johtajalle. Vankka arviointiprosessi ei ainoastaan auta ennustamaan onnistunutta johtamista, vaan se voi myös auttaa viestimään johtajuuteen liittyvistä odotuksista arvioitaville henkilöille. Varsinkin kun arviointiprosessia käytetään kehittämiseen, osallistujille annetaan palautetta siitä, mitä mitataan, miten he suoriutuivat ja miten heidän pitäisi kehittyä.

Mitä eroa on johtamisen arvioinnilla ja johtoportaan arvioinnilla?

Johtamisen arviointi ja johtoportaan arviointi viittaavat molemmat prosessiin, jota käytetään mittaamaan henkilön sopivuutta johtotason rooliin. Johtamisen arviointi on laajempi termi, ja sitä voidaan käyttää viittaamaan monenlaisiin rooleihin suuresta potentiaalista ylempään johtajaan. Johtoportaan arviointi viittaa vain ylimpään johtamiseen ja korkeimpiin johtajarooleihin.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Onko johtamisen arviointia olemassa eri tasoille?

Johtamisen arviointi voidaan suorittaa useille eri johtamistasoilla, esimerkiksi esimiehille, keskiportaan johtajille tai ylimmälle johdolle. Arviointiprosessia suunniteltaessa on tärkeää varmistaa, että arviointiprosessi on suunniteltu asianmukaisesti johtajaroolin tason mukaan. On varmistettava, että arviointiprosessiin osallistuville on riittävästi haastetta, mutta myös, että sitä ole kehitetty tasolle, joka ylittää kyseisen johtamistason valmiudet. Perusteellisen työanalyysin suorittaminen johtamisen arviointia suunniteltaessa voi auttaa varmistamaan, että mitataan oikeita näkökohtia tietyn roolin johtamisen odotuksiin nähden ja niiden oikealla tasolla.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Voidaanko johtamisen arvioinnit suorittaa virtuaalisesti?

Kyllä, teknologiaa hyödyntämällä on mahdollista suorittaa johtamisen arvioinnit virtuaalisesti. Monet persoonallisuuskyselyt voidaan täyttää verkossa, ja haastattelut voidaan tehdä etänä virtuaalisten kokousalustojen kautta. On myös arviointialustoja, joiden avulla johtajat voivat suorittaa useita simulaatioharjoituksia, kuten vuorovaikutteisia simulaatioita sekä liiketoiminta-analyysiharjoituksia, joskus paremminkin kuin kasvokkain.

Arviointien tekeminen etänä voi olla erittäin hyödyllistä globaaleille yrityksille, koska useita hakijoita/johtajia voidaan arvioida samanaikaisesti heidän sijainnistaan riippumatta. Se myös vastaa hyvin reaalimaailman kokemusta niiden kohdalla, joiden on työskenneltävä virtuaalisesti, ja tarjoaa mahdollisuuden yhdistää ihmisiä eri kulttuureista ja taustoista.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Mitä johtamisen arvioinnin jälkeen tapahtuu?

Se, mitä tapahtuu johtamisen arvioinnin jälkeen, vaihtelee johtamisen arvioinnin tarkoituksen mukaan. Jos arviointi on esimerkiksi suoritettu valintatarkoituksiin, paras ehdokas voidaan nimittää rooliin. Jos arviointi on suoritettu osana potentiaalin arviointia, menestyviä henkilöitä voidaan sitten kutsua mukaan korkean potentiaalin johtajille tarkoitettuun ohjelmaan. Lopuksi, jos arviointi on suoritettu kehityksen tukemiseksi, kukin osallistuja voidaan ohjata johtamisen kehittämisohjelmaan ja/tai määrätä työskentelemään henkilökohtaisen valmentajan kanssa. Kaikissa tapauksissa on paras käytäntö antaa johtamisen arviointiprosessiin osallistuneille palautetta arvioinnin jälkeen. Tämän avulla he voivat pohtia prosessia, tunnistaa vahvuutensa ja kehitystä vaativat alueensa sekä miettiä, miten he voivat käyttää tietoja kasvaakseen edelleen tulevaisuuden johtajina.

Useimmissa tapauksissa arviointiprosessin jälkeen luodaan kirjallinen johtamisen arviointiraportti. Se sisältää yhteenvedon yksilön suorituksesta arvioinnissa ja auttaa organisaatiota tekemään johtajapäätöksiä sekä auttaa yksilöä pohtimaan vahvuuksiaan ja kehitystä vaativia alueitaan johtajana.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Miten Talogy voi auttaa organisaatiota parhaiden johtajien arvioinnissa ja rekrytoinnissa

Ota yhteyttä