Design af ansættelsesprocesser

Introduktion til design af ansættelsesprocesser

En organisations ansættelsesproces er et udtryk for, hvordan en ansættende leder har til hensigt at evaluere kandidater for at afgøre, om de vil klare sig godt og passe godt ind i en bestemt stilling. Mange organisationer følger en proces, der omfatter en jobansøgning, indsamling af CV’er og afholdelse af jobsamtaler – men dette er ikke altid den bedste tilgang, når målet er at finde en kandidat, som vil passe godt til virksomheden og stillingen. Yderligere planlægning og design af ansættelsesprocessen er nødvendigt for at identificere kandidater med de færdigheder, evner, egenskaber og attituder, der kræves for at lykkes.

Hvorfor bør organisationer designe en ansættelsesproces?

Der er flere grunde til, at organisationer bør investere tid og eftertanke i at designe en effektiv ansættelsesproces. En veltilrettelagt ansættelsesproces identificerer hurtigt, konsekvent og præcist de bedste kandidater fra en pulje af ansøgere. En veltilrettelagt proces sikrer også, at ansøgerne behandles retfærdigt, hvilket er vigtigt for en organisation for at opbygge dens omdømme som arbejdsgiver og den overordnede opfattelse af virksomheden. Herudover er en ansættelsesproces, der også kombinerer den seneste videnskabelige forskning med “best practice“ juridisk forsvarlig, hvis der skulle blive gjort indsigelse mod den.

Hvilke trin involverer design af en ansættelsesproces?

Det omfatter mange trin at designe en ansættelsesproces. Finesserne og detaljerne varierer afhængigt af den konkrete ansættelsesudfordring, som organisationen oplever, men nogle typiske elementer er:

1. Jobanalyse
2. Assessments
3. Beslutningskriterier
4. Kommunikation

Hvordan foretages en jobanalyse?

Det ultimative mål med en jobanalyse er at identificere en liste over centrale kriterier, som den nyansatte skal opfylde for at kunne varetage stillingen. Det er altafgørende at få de rigtige oplysninger og data til at understøtte kriterieudvælgelsen. Processen skal være objektiv, uden bias og fokuseret på faktisk adfærd, der er relateret til stillingen. Dette bør involvere flere interessentgrupper: Jobindehavere, linjeledere, kolleger, kunder osv.

Almindelige dataindsamlingsmetoder omfatter:

 

 • Gennemførelse af samtaler om kritiske hændelser og udforskning af de grundlæggende årsager til, hvad der tidligere har ført til succes eller fiasko i den pågældende stilling
 • Rangering af en liste over nyttig og stillingsrelevant adfærd eller kompetencer for at fastslå de vigtigste elementer
 • Brug af online spørgeskemaer til profilering

 

De indsamlede data skal derefter analyseres og valideres. Hvis det er muligt, bør resultaterne sammenlignes med faktiske præstationsmålinger og centrale præstationsindikatorer, som er relevante for stillingen. Det kræver muligvis hjælp fra statistikere eller psykologer, når data skal fortolkes.

Det er også vigtigt at involvere alle de centrale interessenter i ansættelsesprocessen for at opnå enighed om den endelige liste over vigtige succeskriterier. Denne kan så bruges som grundlag for at skrive den jobbeskrivelse, som ansøgerne bliver holdt op imod.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Kan eksisterende jobprofiler anvendes?

Det er omkostningstungt og tidskrævende at skulle foretage en jobanalyse, hver gang en ny stilling bliver ledig. Mange organisationer opbygger deres egne interne samling af “jobfamilier“, hvor stillinger, der ligner hinanden, ofte gør brug af den samme jobprofil –

men selv når der ikke er nogen eksisterende data at trække på, er der tilgængelige ressourcer, som kan gøre oprettelsen af jobprofiler nemmere. Disse omfatter regeringsvejledninger samt kommercielle modeller, som konsulentvirksomheder har udviklet over tid med deres egen kundebase.

Hvis I gør brug af jobprofiler, der er udarbejdet af en ekstern kilde, skal I være meget opmærksomme på, hvordan de er sammensat, og hvordan kriterier måles.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hvordan kan man vurdere kandidaters centrale færdigheder, evner, egenskaber og holdninger?

Den mest almindelige metode til at vurdere, om en kandidat lever op til forventningerne, er en samtale. Det er dog ikke alle samtaler, der er lige effektive, og man kan overveje at bruge andre metoder, som kan være mere tids- og omkostningseffektive.

Erhvervspsykologer har udviklet en række forskellige assessments, som kan bruges, når I designer jeres ansættelsesproces. Det er ofte en balancegang at vælge, hvilke assessments der skal bruges, hvor I skal tænke over deres forudsigelsesevne, hvor meget de engagerer kandidaterne, deres relevans for stillingen, deres omfang og omkostningerne.

En god jobprofil bør naturligvis pege på, hvilke(n) assessment(s) der skal bruges. Hvis der er kriterier, som relaterer til komplekse ræsonnementer, så vil en kognitiv evnetest være gavnlig. Hvis interpersonelle færdigheder er vigtige, vil et personlighedsspørgeskema være nyttigt. Hvis det er vigtigt at følge regler og retningslinjer, kan en simuleringsøvelse være nyttig.

Når I designer en ansættelsesproces, bør I også tænke på kandidatoplevelsen. Hvis I foretager en masse assessments, får I en meget omfattende forståelse af hver ansøger, men det tager også meget af ansøgernes tid og energi.

I bør sigte efter at opnå den rette balance mellem at kunne forudsige præstation og opretholde kandidatens engagement.

Hvad er de mest forudsigende assessments?

Psykologer vil henvise til den “forudsigende validitet” ved en assessment, hvilket siger noget om de undersøgelser, der er lavet af denne assessment. Sådanne undersøgelser kan sige noget om, hvor stor sammenhæng der er mellem scorer i den pågældende assessment og hvor godt folk klarer sig, efter de er blevet ansat.

Forskning har vist, at assessments med den højeste forudsigende validitet er kognitive evnetests, simuleringsøvelser (SJT’s) og personlighedsspørgeskemaer.

 • Kognitive evnetests

  Disse tests stiller udfordrende problemløsningsspørgsmål for at se, hvor mange rigtige svar kandidater kan give under et vist tidspres. I daglig tale kaldes de ofte “IQ-tests”, men selvom de på overfladen minder om IQ-tests, har de et andet forskningsgrundlag, der er mere egnet til testning i erhvervslivet. Kognitive evner er en væsentlig komponent, når man skal identificere indlæringsevner og fremtidigt potentiale.

 • Simuleringsøvelser (SJT’s)

  Disse øvelser præsenterer kandidaterne for scenarier, der kan være typiske eller af stor betydning for stillingen, og undersøger, hvad kandidaternes reaktion kan være i en given situation. Det kræver ofte en del at designe dem, men de er især gode til at udforske stillingsrelevant kritisk tænkning i rekrutteringsprocesser med mange ansøgere.

 • Personlighedsspørgeskemaer

  Disse spørgeskemaer giver en dyb forståelse af, hvad der driver mennesker, og genererer tankevækkende indsigter i egnethed til stillinger og strategier for udvikling af medarbejdere.

  Husk dog, at selvom disse assessments hver for sig er gode til at identificere kandidater, der sandsynligvis vil klare sig godt i stillingen, er det bedste råd at bruge en kombination af forskellige assessments og målemetoder.

Hvad er de mest engagerende assessments?

Arbejdssimuleringsøvelser

Disse øvelser får kandidaterne til at udføre en opgave, der er typisk eller forventet i den stilling, de søger. Det vil variere fra stilling til stilling, og ofte testes mere tekniske færdigheder som kodning eller dataanalyse. Interpersonelle færdigheder vurderes ofte ved at bede kandidaten om at præsentere sine resultater eller lave et rollespil med en diskussion om emnet.

Gamificerede problemløsningsopgaver

Disse opgaver kombinerer teknologi fra spilbranchen med avancerede dataanalyseteknikker. Kandidater præsenteres for en række opgaver, og mens de løser opgaverne, indsamles tusindvis af datapunkter. Selvom opgaverne ofte er interessante og engagerende for kandidaterne, kan der stilles spørgsmålstegn ved deres relevans for stillingen og om, hvilke psykologiske træk der rent faktisk bliver målt.

Hvis det er muligt, bør man inkludere en kombination af både engagerende og forudsigende assessments i ansættelsesprocessen.

Hvordan designer jeg en jobsamtale?

Det ultimative formål med en samtale er ikke blot at lære kandidaten at kende, men at få en dybere forståelse af dennes erfaring og formåen samt vurdere, om kandidaten lever op til de fastsatte kriterier i jobprofilen.

Det kan være en subjektiv vurdering, når man bedømmer en kandidat ud fra en jobsamtale, så det er vigtigt at indbygge elementer i samtaleprocessen, som øger objektiviteten. Disse elementer kan bl.a. være:

 • At strukturere samtalen, så alle kandidater bliver stillet de samme spørgsmål. Dette omfatter at give intervieweren specifikke stikord, der kan hjælpe kandidater, som har problemer med at besvare bestemte spørgsmål.
 • At mindst to personer interviewer kandidaten. Dette giver mulighed for, at den ene interviewer stiller spørgsmål og står for samtalen, mens den anden observerer og tager noter i realtid, som kan bruges efterfølgende.
 • At få interviewerne til at udfylde en ratingskala eller et ratingskema umiddelbart efter samtalen. Skemaet bør indeholde indikatorer, centrale punkter og eksempler, som kandidaten bør have dækket i sine svar for at kvantificere kvaliteten af svaret.

 

Den vigtigste overvejelse er samtalestilen og typen af spørgsmål, der stilles.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hvordan beslutter man, hvem der skal ansættes?

Hvis I har designet en effektiv ansættelsesproces, bør beslutningen om, hvem der skal ansættes, være forholdsvis ligetil. Når I har gennemgået alle assessments, vil kandidaterne have opnået scorer ud fra flere udvælgelseskriterier. Kandidaterne med den højeste score i slutfasen er dem, der sandsynligvis vil have størst succes i jobbet. Hvis der er flere kandidater tilbage til sidst, kan de foregående runders resultater bruges til at foretage afgørelsen. Uanset hvad vil der være masser af data til at bakke op om og begrunde jeres beslutning.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Den eneste korrekte måde at overvinde bias på er at blive ved med at følge “best practice“, blive ved med at forske og selv foretage undersøgelser af, hvordan processen forløber, og være indstillet på at spotte fejl, der ellers kunne gå ubemærket hen.

Hvordan undgår man, at ansættende ledere bliver ligesom robotter?

Selvom I designer en klar og konsekvent proces, betyder det ikke, at jeres ansættende ledere ikke kan tilføre deres egen personlighed og entusiasme til processen.

Processen hjælper dog med at undgå, at der drages forhastede konklusioner baseret på mavefornemmelser, som ikke kan underbygges eller forsvares, når de udfordres.

Det er stadig meget værdifuldt at få input fra ansættende ledere om deres opfattelse af stillingen og match med teamet. Kandidater vil ofte gerne tale med så mange personer fra organisationen som muligt, og hvis I ikke giver dem mulighed for det, kan det virke afskrækkende eller give kandidaterne et forkert indtryk af virksomhedskulturen.

Alle, der taler med kandidaten, bør inddrages i en opfølgende snak om kandidatens ansøgning – men disse forskellige meninger bør kun være nogle af de mange datapunkter, I indsamler om kandidaten, for at opbygge et billede af, hvem vedkommende er, og understøtte jeres beslutning om, hvorvidt I skal ansætte vedkommende.

Hvordan kan jeg sikre, at ansættelsesprocessen er juridisk forsvarlig?

I kan designe en juridisk forsvarlig ansættelsesproces ved at anvende den nyeste forskning og følge retningslinjerne for “best practice“.

Dette omfatter:

 • Sørg for, at der udføres en grundig og robust jobanalyse, der identificerer stillingsrelevante succeskriterier fra starten.
 • Mål kun arbejdsrelaterede egenskaber i assessmentprocessen.
 • Brug hver assessment, som den er designet til at blive brugt, og sørg for, at alle er korrekt uddannet.
 • Gennemgå omhyggeligt, hvilke følsomme data I indsamler, og om det er nødvendigt.
 • Brug rimelige målinger og data, som giver færrest mulige negative følger.
 • Brug gyldige målinger og data, som understøtter forudsigelse af fremtidig præstation.
 • Følg standarderne for datasikkerhed og -behandling.
  Gennemgå effektiviteten og retfærdigheden af processen, og dokumentér og implementer erfaringer.

 

Hvis I springer over, hvor gærdet er lavest, eller ikke udviser rettidig omhu på nogle af disse områder, er der en risiko for, at eventuelle fremtidige beslutninger, I træffer, kan være svære at retfærdiggøre.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hvordan kan man forbedre ansættelseskvaliteten?

Hvis I vil forbedre kvaliteten af jeres ansættelsesbeslutninger, skal I gå tilbage og gennemgå jeres ansættelsesproces. Målet med en veltilrettelagt ansættelsesproces bør være at finde den bedste kandidat til jobbet hurtigt, effektivt og konsekvent.

I kan ofte foretage småjusteringer for at forbedre ansættelseskvaliteten:

Var jeres jobanalyse så god, som den kunne have været? Er alle de centrale præstationskriterier med? Er kriterierne veldefinerede og forståelige, og bliver de anvendt korrekt? Vurderer jeres assessments disse kriterier nøjagtigt og pålideligt? Er der bedre assessments? Bevares kandidaternes engagement gennem hele processen? Er de ansættende ledere objektive, når de tager beslutninger?

Der kan også være andre relevante faktorer, som ikke er direkte relateret til ansættelsesprocessen:

Tiltrækker I de rigtige kandidater? Bør I annoncere ledige stillinger bredere for at tiltrække en mere mangfoldig ansøgerpulje? Er jeres brand attraktivt for den type kandidater, I søger? Svarer personalegoderne til den erfaring og ekspertise, I ønsker?

Sidst, men ikke mindst, er jeres folk, der varetager processen, passende uddannet? Får de hjælp af assessmentdesignerne, så scorer fortolkes korrekt? Føler de sig trygge ved at træffe objektive beslutninger ved hjælp af jobprofilkriterierne? Selv for de bedste og mest erfarne ansættende ledere er det en kamp at undgå, at ens mavefornemmelse påvirker ens dømmekraft.

Hvis vi antager, at der bliver taget hånd om disse overordnede ting, vil optimering af jeres ansættelsesproces hjælpe med at forbedre ansættelseskvaliteten, baseret på tilgængelige data om, hvad der fungerer godt, og hvad der ikke fungerer som forventet.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Lad os tale om, hvordan Talogy kan hjælpe jeres organisation med at designe effektive ansættelsesprocesser, der sikrer vellykket Talent Management

Tag kontakt