Emotionel intelligens

Hvad er emotionel intelligens?

Emotionel intelligens (EI) handler om “intelligent brug af vores følelser” eller “at tænke over vores følelser for at styre vores adfærd”. Dette gælder både for os selv og for vores relationer. En person, der er bekymret over en præsentation, kan f.eks. bruge en vejrtrækningsøvelse for bedre at kunne slappe af, og en oplægsholder, der bemærker, at folk ser ud til at kede sig under en præsentation, kan reagere ved at øge engagementet blandt publikum.

Det afgørende er at være opmærksom på vores egne og andres følelser, fordi det hjælper os med at forvalte vores personlighed og måden vi indgår i relationer på en mere effektiv måde. Prøv at sammenligne det med at køre bil.  En chauffør lærer, hvordan man optimerer et køretøjs ydeevne ved at:

 • Holde det godt ved lige (vores sundhed og velvære)
 • Lytte til motoren (vores krop og følelser)
 • Håndtere det godt (vores vaner og adfærd)
 • Navigere i trafikken og på vejene (vores bevidsthed om andre og håndteringen af interaktioner med andre)

 

I bund og grund handler emotionel intelligens om, at vi bliver dygtige og effektive til at forvalte vores personlighed og vores relationer.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hvad er hovedelementerne af emotionel intelligens?

I løbet af de seneste 25 år har forskning i EI bevæget sig i to forskellige og modsatrettede retninger (figur 1): Én retning undersøger EI som en evne, der måles som “maksimal præstation”. Den anden retning beskriver EI som en blandet række af følelsesrelaterede træk eller kompetencer, der måles som “typisk præstation”. “Typisk præstation” drejer sig om, hvordan vi har tendens til at opføre os det meste af tiden og måles normalt ved hjælp af subjektive selvrapporteringsspørgeskemaer. I modsætning hertil drejer “maksimal præstation” sig om, hvordan vi præsterer, når vi yder en maksimal indsats, og det måles normalt ved hjælp af objektive, evnefokuserede spørgeskemaer. Denne grundlæggende forskel mellem, hvordan EI måles, kan forklare, hvorfor der kun eksisterer en svag korrelation mellem evnebaserede målinger af EI og blandede/trækbaserede målinger af EI.

Modeller for emotionel intelligens

Den tidligste evnemodel for EI blev fremsat af Peter Salovey og Jack Mayer, som foreslog fire EI-evner:

 • Opfattelse af følelser
 • Brug af følelser
 • Forståelse af følelser
 • Håndtering af følelser

 

Typiske præstationsmodeller for EI kan i store træk opdeles i tre grupper:

 • Kompetencebaserede målinger, som omfatter følelsesmæssige og sociale kompetencer, der bidrager til effektiv præstation på arbejdet
 • Trækbaserede målinger, der omfatter de følelsesmæssige aspekter af etablerede personlighedsmodeller
 • Blandede målinger, som omfatter en bredere vifte af færdigheder og egenskaber, der både kan overlappe med de kompetence- og trækbaserede modeller af EI.
Decoration

Blandet model for EI

En af de tidligste blandede modeller for EI blev fremsat af Daniel Goleman, og den opdelte EI i fire elementer:

 • Selvbevidsthed
 • Selvregulering
 • Social bevidsthed
 • Relationspleje

 

En udvidelse af denne tilgang til EI er en attitudebaseret model, der giver en samlet ramme for de forskellige elementer af EI.

Talogy Emotional Intelligence Framework
Decoration

Hvorfor er emotionel intelligens vigtig?

 

Emotionel intelligens har haft en betydning for både samfundet, erhvervslivet, uddannelseskulturen og politik. Konceptet har været en del af et grundlæggende skift i den vestlige verden, hvor psykisk velvære, robusthed, tilpasningsevne, mental sundhed, mindfulness og andre EI-relaterede begreber er blevet mainstream på arbejdspladsen. I løbet af de seneste to årtier har vi set en eksponentiel vækst i interessen omkring EI, og der ses fortsat en stigende efterspørgsel fra organisationer. 

Der er mange grunde til, at vi bør udvikle vores emotionelle intelligens. Undersøgelser viser, at:

 • Emotionel intelligens er en vigtig faktor for vores arbejdspræstation
 • Det kan forbedre vores trivsel
 • Det hjælper med at opbygge vores følelsesmæssige robusthed, så vi hurtigere kan komme os over skuffelser
 • Det kan øge vores motivationsniveau og engagement
 • Det kan forbedre vores relationer
 • Det kan også gøre os til mere effektive ledere

Hvordan kan emotionel intelligens forbedres og udvikles?

 • For at kunne udvikle emotionel intelligens, er det vigtigt at forstå videnskaben bag EI, herunder hvordan mennesker bearbejder følelser.

  Tidlige modeller inden for psykologi beskrev menneskelig adfærd ud fra begreberne stimulus og respons. Det vil sige, at der sker noget (stimulus), og en person reagerer på dette (respons). Senere hen har psykologien og neurovidenskaben dog vist os, at der er flere vigtige aspekter, som falder mellem disse to trin, herunder tanker, følelser og attituder.

 • Tænk over følgende eksempel:

  Stimulus: Forestil dig en situation, hvor en kollega kritiserer en persons arbejde.

  Attitude: Dette kan udløse en underliggende attitude, som personen har omkring sig selv, f.eks. “jeg er ikke god nok”.

  Følelser: Dette kan få personen til at føle sig ked af det eller vred.

  Tanker: Dette kan så få personen til at tænke: “Jeg giver op. Hvorfor skulle jeg gøre en indsats, når folk alligevel bare kritiserer mig?”

  Adfærd: Personen kan derefter reagere ved at trække sig eller surmule.

  Resultat: Dette vil sandsynligvis give et negativt resultat såsom forringelse af den professionelle relation.

 • Det er vigtigt at forstå disse forskellige faser af følelsesmæssig bearbejdning, fordi det hjælper med at forklare, hvordan folk kan lære at styre deres tanker, følelser og adfærd, så de bliver mere emotionelt intelligente.

  Stimulus: I stedet for at omgås mennesker, der gør dig ked af det, kan du opsøge mennesker og situationer, der får det bedste frem i dig.

  Attitude: I stedet for at være kritisk over for dig selv, kan du aktivt tænke på situationer, hvor du har været dygtig og effektiv.

  Følelser: En udbredt teknik til at ændre en følelsesmæssig tilstand og falde til ro er at øve afspændingsteknikker som at tage langsomme, dybe vejrtrækninger.

  Tanker: Der er mange praktiske måder at mindske negativ tænkning på, f.eks. gennem mindfulnesstræning, fysisk aktivitet og positiv tænkning.

  Adfærd:  I eksemplet kunne personen i stedet for at trække sig fra en konflikt øve sig i at være mere selvsikker og direkte i sådanne situationer.

  Resultat: En effektiv måde at skabe forandring på er ved at visualisere et andet resultat og sætte positive forventninger.

   

Er der en sammenhæng mellem emotionel intelligens og jobpræstation?

Et af de mest udbredte spørgsmål fra organisationer, der overvejer at bruge EI, er, om  EI forudsiger præstation – og hvis det er tilfældet, vil det så forbedre de eksisterende assessmentværktøjer og processer? Dette spørgsmål er blevet behandlet bredt gennem årene med publicerede undersøgelser, der viser den forudsigende værdi af EI for jobpræstation i mange internationale organisationer, herunder Amazon, BMW, Google, HSBC, Microsoft, Qatar Airways, Shell og Whitbread PLC.

Afgørende evidens kommer fra flere metaanalyser, som kombinerer data fra mange individuelle publicerede undersøgelser. Disse metaanalyser viser, at blandet/trækbaseret EI er forudsigende for kriterier for jobpræstation og hjælper med at forbedre vores forudsigelse af fremtidig jobpræstation, når det kombineres med målinger af personlighed og kognitive evner.

En undersøgelse beskrev korrelationen med jobpræstation som “stor nok til at generere betydelige besparelser og forbedringer for organisationer, der anvender målinger af EI”. En anden undersøgelse konkluderede, at testbrugere kan vælge at bruge blandet EI som “et praktisk, overskueligt alternativ til de mere traditionelle videns-, færdigheds-, evne- og personlighedsværktøjer”.

Samlet set giver forskningen solid evidens for, at EI kan forudsige jobpræstation i en række stillinger. EI ser især ud til at være meget relevant for stillinger, som indebærer høj følelsesmæssig belastning (f.eks. kundeservice, salg og ledelse).

Er der en sammenhæng mellem emotionel intelligens og en persons velvære?

Argumentet for at forbedre medarbejdernes trivsel er ikke kun en moralsk nødvendighed, men det giver også mening rent økonomisk. De globale omkostninger ved dårlig mental sundhed er svimlende, og det er en af de primære årsager til langtidsfravær.  En rapport fra Gallup viste, at fire ud af fem voksne føler sig stressede i løbet af dagen, hvor arbejdet blev beskrevet som en væsentlig årsag.

Selvom en forbedring af medarbejdernes trivsel kan virke som en ekstra udgift, er investeringsafkastet højt: I 2017 fandt en undersøgelse af næsten 50.000 forretningsenheder i 45 lande, at arbejdsgrupper, der fik styrkende interventioner, oplevede en stigning i salget på 10 % (til 19 %) og en stigning i overskuddet på 14 % (til 29 %).

Udvikling af EI har vist sig at være en værdifuld metode til at opbygge robusthed, mindske stress og forbedre trivsel. Forskning peger på, at højere EI giver mulighed for flere positive følelsesmæssige tilstande og færre negative tilstande, og derved opnås en større følelse af velvære.

En omfattende metaanalyse med mere end 19.000 deltagere fandt en stærk sammenhæng mellem høj EI og mental sundhed, psykosomatisk sundhed og i mindre grad fysisk sundhed.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hvorfor er emotionel intelligens vigtig for ledelse?

Ledelse kan beskrives som en følelsesmæssigt belastende proces, og lederes følelser og adfærd har vist sig at have stor indflydelse på deres underordnedes følelsesmæssige reaktioner. Der er en overflod af organisatorisk litteratur, som forkynder vigtigheden af EI for ledelse. Et metastudie af 1.407 ledere fandt, at EI tilføjer betydelig værdi ud over lederes kognitive evner og brede personlighedstræk til at forudsige deres underordnedes jobtilfredshed. De anbefaler “inkludering af EI i ledelsesuddannelse, træning og udvikling … [and when making]… personalebeslutninger”. Et andet review af den akademiske litteratur konkluderede, at “emotionel intelligens er en vigtig drivkraft for effektiv jobpræstation og vellykket ledelse”.

Det er almindeligt anerkendt, at nutidens ledere arbejder i et tempofyldt, udfordrende og ofte uforudsigeligt arbejdsmiljø. Disse forhold skaber mere stress og stiller krav til individer om at være mere tilpasningsdygtige, kreative og følelsesmæssigt robuste; alt sammen noget, der afspejler egenskaber ved emotionel intelligens.

Lad os tale om, hvordan Talogy kan hjælpe jeres arbejdsstyrke med at blive mere emotionelt intelligent og sikre vellykkede Talent Management processer

Tag kontakt