“Rekrytera för kulturen, utbilda för färdigheten”. Rekryterare avvisar kandidater baserat på deras bristande kulturella passform

Av Cubiks Team
Tidigare publicerat av PSI Talent Management eller Cubiks, innan företaget bytte namn till Talogy.

I en nyligen genomförd undersökning av 55 stora organisationer fann Cubiks Nederländerna att nio av tio rekryterare har avvisat kandidater på grund av deras bristande kulturella passform. Undersökningen genomfördes bland deltagarna i den årliga Cubiks Corporate Recruiters Masterclass i Amsterdam och omfattade stora arbetsgivare som Philips, IKEA och TomTom.

Vad är kulturell passform?

Kulturell passform är det sätt en anställd knyter an till organisationskulturen. Denna kultur formas utifrån personalens värderingar, visioner, normer, arbetsspråk, symboler, trosuppfattningar och vanor, tillsammans med deras tysta överenskommelse om en uppsättning acceptabla beteenden. När dessa element stämmer överens med varandra skapar de social sammanhållning, och en hög nivå av social sammanhållning bygger styrka i organisationen.

Forskningen visar att organisationer med strategier på plats för att hantera kulturen presterar bättre än de som inte gör det, både i termer av att personalstyrkan växer och i ökad försäljning, aktiekurs och nettovinst. Organisationer som uppvisar konsekvens när det handlar om att leva upp till sina värderingar och övertygelser upplever ofta ökad produktivitet och i slutändan en större chans att lyckas.

Det är därför inte förvånande att 84 % av de nyligen tillfrågade rekryterarna nämnde att kultur har blivit en framträdande faktor i urvalsprocessen.

Jouko van Aggelen, organisationskonsult på Cubiks:

“En stark kultur är avgörande för att skapa bestående konkurrensfördelar. Kulturdrivna organisationer har visat sig vara mycket framgångsrika; de anställda känner samhörighet, den oönskade personalomsättningen minskar och produktiviteten ökar. Organisationer med en stark kultur är ofta agila och innovativa, och drar nytta av att ha medarbetare som aktivt omfamnar organisationens värderingar och mål.

”Det är inte bara rekryterare som i allt högre grad inser vikten av kulturell passform. Det har även blivit en växande angelägenhet bland de anställda själva, i synnerhet Gen Y, där många ser bortom jobbets innehåll för noga undersöka om de kommer att uppleva en god passform med sin nya arbetsgivare.”

Så ska vi rekrytera för kulturen och sedan utbilda för färdigheten?

Frågan som uppstår ur detta är om organisationer ska rekrytera för kulturen och utbilda för färdigheten. Det är lättare att utveckla en individs färdigheter än att försöka ändra dennes värderingar, vanor och trosuppfattningar för att få dem att känna samhörighet med din kultur. Den självklara lösningen är att leta efter kandidater som passar båda kategorierna; som både besitter de färdigheter som krävs och passar kulturen, men det är lättare sagt än gjort.

Arbetsgivarna måste använda sig av en mer solid metod för att utvärdera kandidaternas kulturella passform, snarare än att lita på sin egen magkänsla. En tydlig definition av vad som utgör organisationens kultur är en väsentlig grund för en sådan bedömning.

Med utgångspunkt i detta hjälper Cubiks kunderna att införliva bedömningar av kulturell passform i sina urvalsprocesser, till exempel med strukturerade frågeformulär och utbildning i hur man intervjuar för kulturell passform. Cubiks konsulter kan också bygga in kulturell passform i bedömningscenter och utforska denna tillsammans med det traditionella fokuset på kompetenspassform.

I synnerhet kan frågeformulär om stil i fråga om omdömesförmåga utvecklas för att objektivt bedöma en sökandes nivå av kulturell passform. Dessa skräddarsydda bedömningar gör det möjligt för organisationerna att positionera sin kultur hos kandidaterna, vilket återspeglar deras varumärke och värderingar som arbetsgivare. Dessa robusta verktyg kan användas online för att sålla ut de minst lämpliga individerna i ett tidigt skede i rekryteringsprocessen, vilket gör att arbetsgivarna kan ägna mer tid åt de som passar bättre.

Rekrytera för kulturell passform

Vad du behöver veta för att komma igång

Organisationer vänder sig alltmer till konceptet “kulturell passform” för en lyckad rekrytering och anställning. Att säkerställa att nyanställda har värderingar och övertygelser som överensstämmer med den befintliga organisationskulturen kan vara ännu viktigare än färdigheter, kvalifikationer och erfarenhet när det handlar om framgångsrika rekryteringsbeslut.

Ladda ner nu
hiring for cultural fit cta whitepaper cover
Decoration