Kompetenssi ja käyttäytyminen

Mitä kompetenssit ovat?

Kompetenssi käsittää joukon erityisiä, tiettyyn asiaan liittyviä ominaisuuksia ja käyttäytymistapoja, jotka ovat merkityksellisiä onnistuneen työsuorituksen kannalta. Ominaisuuksia, joihin lukeutuu useita yksilön taustalla toimivia osa-alueita, kuten heidän persoonallisuutensa, kykynsä, motivaationsa, arvonsa ja taitonsa.

Kompetenssia ja pätevyyttä käytetään usein virheellisesti sekaisin. Pätevyys liittyy kysymykseen ”mitä”; se viittaa suorituskykystandardeihin ja toimintaan, jota tarvitaan pätevyyden osoittamiseksi työpaikalla. Jos sanotaan yksilön olevan pätevä johonkin, tarkoitetaan, että hän täyttää ennalta määritellyt suorituskykystandardit. Kompetenssi taas liittyy kysymykseen ”miten”; se viittaa käyttäytymiseen, jota tarvitaan menestyksen aikaansaamiseksi. Mitä sellaista henkilö tekee, joka johtaa tehokkaaseen suoritukseen?

Decoration Decoration

Mitä eroa on kompetenssilla, käyttäytymisellä ja taidolla?

Käyttäytyminen kuvaa tapaa, jolla henkilö toimii, riippumatta siitä, liittyykö se tehokkaaseen suoritukseen työssä. Kompetenssi taas viittaa käyttäytymiseen, joka liittyy onnistuneeseen työn suoritukseen. Sekä käyttäytymiseen että kompetenssiin vaikuttavat yksilön taustalla olevat ominaisuudet (esim. hänen persoonallisuutensa, lahjakkuutensa, kykynsä, motivaationsa, arvonsa, ja taitonsa).

Vaikka kompetenssilla tarkoitetaan käyttäytymistapoja, jotka liittyvät tehokkaaseen suoritukseen työssä, taito viittaa kykyyn suorittaa tehtävä tai toiminta hyvin. Kyvyt voivat tukea pätevää käyttäytymistä, mutta toisin kuin kompetenssit, ne ovat olemassa riippumatta siitä, johtavatko ne tehokkaaseen työsuoritukseen vai eivät.

Miten kompetensseja käytetään?

Kompetensseja käytetään yleensä osaamisen hallintaohjelmien perustana, ja ne on yleensä määritelty/organisoitu viitekehyksen tai mallin mukaan… Kompetenssimalli tai -viitekehys määrittelee, mitä menestys tarkoittaa työn, tason, roolin tai organisaation tasolla. Kompetenssimalleja voidaan käyttää työnhakijoiden rekrytoinnin, hyvien työntekijöiden valinnan, nykyisten työntekijöiden kehittämisen ja jatkuvan suorituskyvyn hallinnan perustana. Ne tarjoavat myös työntekijöille itselleen hyödyllisen apuvälineen oman roolinsa ja siihen liittyvien vaatimusten ymmärtämiseen.

Miksi kompetensseja käytetään?

Kompetensseilla selvennetään, mitä menestys tarkoittaa organisaation rooleissa ja toiminnoissa. Ne tarjoavat yhteisen kielen, jota voidaan käyttää osaamisen hallinnan syklissä, johon lukeutuu mm. uusien työntekijöiden rekrytointi ja valinta, nykyisten työntekijöiden kehittäminen sekä suorituskyvyn hallinta. Kompetenssien käyttäminen koko talent managementin tukena auttaa varmistamaan kaikkien osaamisen hallinnan aloitteiden johdonmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden. Menestyksen kannalta keskeisimpiä kompetensseja valitsemalla ja kehittämällä voidaan myös varmistaa tehokkaampi suorituskyky organisaationlaajuisesti.

Miten kompetensseja mitataan?

Yleisiä kompetenssien mittausmenetelmiä ovat arvioinnit (esim. persoonallisuuskartoitukset ja 360-arvioinnit), kompetenssiperusteiset kyselylomakkeet tai haastattelut sekä arviointikeskukset (mukaan lukien mm. vuorovaikutteiset simulaatioharjoitukset, ryhmäkeskustelut, esitykset ja tapaustutkimukset). Kaikkia edellä mainittuja menetelmiä voidaan käyttää osana rekrytointi-, valinta- tai kehitysprosessia, mutta paras menetelmä riippuu mitattavasta kompetenssista ja arvioinnin tarkoituksesta (esim. valinta vs. kehitys).

Kuinka montaa kompetenssia organisaation tulisi hyödyntää?

Kompetenssikirjastot voivat sisältää 50 erilaista kompetenssia tai enemmän. Organisaation kompetenssiviitekehykseen tavoiteltava määrä on kuitenkin 6-10 kompetenssia työpaikkaa, roolia, tasoa tai yritystä kohti. Tällöin kompetenssiviitekehys on riittävä kattamaan suorituskykylaajuuden ja/tai kaikki organisaation työpaikat, mutta samalla kompetenssien määrä pysyy kohtuullisena ja ymmärrettävänä sekä työntekijöille että johtajille.

Miten Talogy voi auttaa organisaatiota suunnittelemaan kompetenssiviitekehyksiä, jotka varmistavat menestyksekkään osaamisen hallinnan

Ota yhteyttä