Mitä tunneäly tarkoittaa?

Tunneäly tarkoittaa “tunteiden älykästä käyttöä” tai ”tunteiden hyödyntämistä käyttäytymisen ohjaamiseksi”. Tämä koskee sekä itseämme että ihmissuhteitamme. Esimerkiksi esiintymistä jännittävä henkilö voi rentoutua hengitysharjoitusten avulla. Myös esiintyjä, joka havaitsee muiden vaikuttavan pitkästyneiltä esityksen aikana, voi reagoida osallistamalla yleisöä tehokkaammin.

Tietoisuus omista tunteistamme ja muiden tunteista on välttämätöntä, sillä se auttaa meitä hallitsemaan itseämme ja suhteitamme tehokkaammin. Verrataanpa sitä auton ajamisen:  autoilija oppii optimoimaan ajoneuvon suorituskyvyn seuraavilla tavoilla:

 • pitämällä auton hyvässä kunnossa (terveys ja hyvinvointi)
 • kuuntelemalla moottoria (keho ja tunteet)
 • käsittelemällä autoa taitavasti (tavat ja käyttäytyminen)
 • havainnoimalla liikennettä ja teitä (tietoisuus muista sekä vuorovaikutuksen hallinta heidän kanssaan)

 

Pohjimmiltaan tunneälyssä on kyse siitä, että opimme taitaviksi ja tehokkaiksi itsemme sekä suhteidemme hallinnassa.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Mitkä ovat tunneälyn pääelementit ja eri osat?

Viimeisen 25 vuoden aikana tunneälyn tutkimus on edennyt kahteen erilliseen ja keskenään vastakkaiseen suuntaan (kuva 1). Toisessa tunneälyä tutkitaan kykynä, jota mitataan maksimaalisena suorituskykynä, kun taas toisessa tunneäly kuvataan tunteisiin liittyvien piirteiden tai taitojen sekoituksena, jota mitataan tyypillisenä suorituskykynä. Tyypillisellä suorituskyvyllä tarkoitetaan sitä, miten henkilöllä on taipumus käyttäytyä suurimman osan ajasta, ja sitä mitataan yleensä käyttämällä subjektiivisia kyselylomakkeita itsearviointiin. Maksimaalinen suorituskyky puolestaan liittyy siihen, miten suoriudumme pyrkiessämme parhaaseen mahdolliseen suoritukseen, ja sitä mitataan yleensä objektiivisilla, kykyihin keskittyvillä kyselylomakkeilla. Tämä perustavanlaatuinen ero tunneälyn mittaamisessa voi selittää sen, miksi kykyihin perustuvien ja piirteiden sekä taitojen sekoitukseen perustuvien tunneälymittausten välillä on vain heikko korrelaatio.

Tunneälymallit

Varhaisimman tunneälyyn liittyvän kykymallin esittivät Peter Salovey ja Jack Mayer, joiden mallissa erotetaan neljä tunneälyyn liittyvää kykyä:

 • tunteiden havaitseminen
 • tunteiden käyttäminen
 • tunteiden ymmärtäminen
 • tunteiden hallinta

 

Tyypilliset tunneälyyn liittyvät suorituskykymallit voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään:

 • kompetenssiperusteiset mittarit, joihin sisältyvät tehokasta työsuoritusta edistävät emotionaaliset ja sosiaaliset kompetenssit
 • luonteenpiirteisiin perustuvat mittarit, jotka kattavat vakiintuneiden persoonallisuusmallien emotionaaliset näkökohdat
 • yhdistelmämittarit, joihin sisältyy laajempi valikoima taitoja ja ominaisuuksia, jotka voivat olla päällekkäisiä sekä kompetensseihin että luonteenpiirteisiin perustuvien tunneälymallien kanssa.
ei-model-image
Decoration

Tunneälyn yhdistelmämalli

Daniel Goleman esitti yhden tunneälyn varhaisimmista yhdistelmämalleista, joka koostuu neljästä tunneälyn elementistä:

 • tietoisuus itsestä
 • itsensä hallinta
 • sosiaalinen tietoisuus
 • suhteiden hallinta

 

Tämän tunneälyn lähestymistavan laajennus on asennepohjainen malli, joka tarjoaa organisaatiokehyksen tunneälyn eri elementeille.

Talogy Emotional Intelligence Framework in Finnish
Decoration

Miksi tunneäly on tärkeää?

 

Tunneäly on vaikuttanut yhteiskuntaan, politiikkaan, yritysmaailmaan ja koulutukseen. Käsite on ollut länsimaisen muutoksen eturintamassa, kun psykologisesta hyvinvoinnista, resilienssistä, sopeutumiskyvystä, neurodiversiteetistä, mielenterveydestä, tietoisuudesta, sekä muista tunneälyyn liittyvistä käsitteistä on tullut perusnäkökohtia työpaikoilla. Kahden viime vuosikymmenen aikana on nähty tunneälyn merkityksen eksponentiaalisen kasvu organisaatioiden jatkuvasti kasvavan kysynnän myötä. 

On monia syitä, joiden takia tunneälyä tulisi kehittää. Näyttö osoittaa, että: 

 • tunneäly on tärkeä tekijä työsuorituskyvyn määrittämisessä
 • se voi lisätä hyvinvointia
 • se auttaa emotionaalisen resilienssin kehittämisessä, jolloin pettymyksistä toipuminen on nopeampaa
 • se voi lisätä motivaatiota ja sitoutumista
 • se voi parantaa ihmissuhteita
 • se voi myös tehdä meistä tehokkaampia johtajia

Miten tunneälyä voidaan parantaa ja kehittää?

 • Tunneälyn kehittämiseksi on tärkeää ymmärtää sekä ihmisten tapoja käsitellä tunteita että tunneälyyn liittyviä tieteellisiä näkökohtia.

  Varhaisissa psykologisissa malleissa ihmisen käyttäytymistä kuvattiin ärsykkeen ja vasteen suhteena. Tämä tarkoittaa sitä, että jotain tapahtuu ja ihminen reagoi siihen. Myöhemmin psykologia ja neurotiede ovat osoittaneet, että näiden kahden vaiheen väliin mahtuu useita asioita, mukaan lukien ihmisen ajatukset, tunteet ja asenteet.

 • Tarkastellaanpa seuraavaa esimerkkiä:

  Ärsyke: Kuvitellaan tilanne, jossa kollega kritisoi henkilön työtä.

  Asenne: Tämä voi laukaista taustalla olevan asenteen, joka henkilöllä on itsestään, kuten: “En ole tarpeeksi hyvä”.

  Tunne: Tämän seurauksena henkilö voi hermostua tai suuttua.

  Ajattelu: Tämä puolestaan voi saada henkilön ajattelemaan: “Luovutan, miksi vaivautuisin ponnistelemaan, jos ihmiset vain kritisoivat minua?”

  Käyttäytyminen: Henkilö voi reagoida vetäytymällä tai murjottamalla.

  Tulos: Tilanne johtaa todennäköisesti negatiiviseen lopputulokseen, kuten ammatillisen suhteen heikkeneminen.

 • Näihin tilanteisiin liittyvien tunteiden käsittelyn eri vaiheiden ymmärtäminen on tärkeää, koska se auttaa ymmärtämään, miten ihmiset voivat kehittää tunneälyään oppimalla hallitsemaan ajatuksiaan, tunteitaan ja käyttäytymistään.

  Ärsyke: sen sijaan, että vietät aikaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka painavat sinua alaspäin, voisit etsiä ihmisiä tai tilanteita, jotka tuovat esiin parhaat puolesi.

  Asenne: sen sijaan, että suhtaudut itseesi kriittisesti, voisit aktiivisesti miettiä tilanteita, joissa olet ollut kykenevä ja tehokas siinä mitä teet.

  Tunne: Yleisesti käytetty tekniikka tunnetilan muuttamiseen ja rauhoittumiseen on käyttää rentoutumistekniikoita, kuten hidasta, syvää hengitystä.

  Ajattelu: Negatiivisen ajattelun vähentämiseen on olemassa monia käytännöllisiä tapoja, kuten tietoisuuden harjoittelu, liikunta ja positiivinen ajattelu.

  Käyttäytyminen:  Esimerkin tapauksessa henkilö voisi opetella vetäytymisen sijaan olemaan itsevarmempi tällaisissa konfliktitilanteissa.

  Tulos: Tehokas tapa saada muutoksen toteuttamiseen on visualisoida erilainen lopputulos ja asettaa positiivisia odotuksia.

   

Liittyykö tunneäly työssä suoriutumiseen?

Yksi yleisimmistä kysymyksistä tunneälyn käyttöä harkitsevilta organisaatioilta:  ennustaako tunneäly suorituskykyä, ja jos ennustaa, parantaako sen käyttö olemassa olevia arviointityökalujamme ja -prosessejamme? Tätä kysymystä on käsitelty laajasti vuosien varrella, ja julkaistussa tutkimuksissa on osoitettu tunneälyn ennustearvon työsuorituksissa monissa kansainvälisissä organisaatioissa, mukaan lukien esimerkiksi Amazon, BMW, Google, HSBC, Microsoft, Qatar Airways, Shell ja Whitbread PLC.

Lisää sisällöllistä näyttöä on saatu useista meta-analyyseistä, joissa on yhdistetty useiden yksittäisten tutkimusten tiedot. Nämä meta-analyysit osoittavat, että yhdistelmä-/piirremallin tunneäly ennustaa työsuoriutumisen kriteerejä ja auttaa tulevan työsuorituksen ennustettavuuden lisäämisessä, kun se yhdistetään persoonallisuuden ja kognitiivisen kyvyn mittareihin.

Eräässä tutkimuksessa kuvattiin korrelaatioita suorituskyvyn kanssa ”riittävän suuriksi tuottamaan merkittäviä säästöjä ja parannuksia organisaatioille, jotka käyttävät tunneälymittareita”. Toisessa todettiin, että käyttäjät voivat halutessaan käyttää tunneälyn yhdistelmämallia ”käytännöllisenä pikavaihtoehtona laajemmalle paketille perinteisiä työkaluja (tiedot, taidot, kyvyt ja muut persoonallisuuteen liittyvät välineet)”.

Yleisesti ottaen tutkimukset tarjoavat vankan näytön siitä, että tunneälyn avulla voidaan ennustaa suorituskykyä työssä useissa eri rooleissa. Erityisesti tunneäly näyttää olevan hyvin merkityksellinen rooleissa, jotka aiheuttavat suurta emotionaalista kuormitusta (esim. asiakaspalvelu, myynti, ja hallinto).

Liittyykö tunneäly yksilön hyvinvointiin?

Työntekijöiden hyvinvoinnin parantaminen ei ole vain moraalisesti välttämätöntä, vaan myös taloudellisesti tarpeellista. Mielenterveysongelmien kustannukset ympäri maailmaa ovat erittäin suuria ja ne ovat ensisijainen syy pitkäaikaisiin poissaoloihin.  Gallupin raportissa todettiin, että neljä viidestä aikuisesta tuntee olonsa stressaantuneeksi kokopäiväisesti, ja työ on merkittävä syy tähän.

Vaikka työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen saattaa tuntua lisäkululta, siihen sijoitetun pääoman tuotto on korkea. Vuonna 2017 tehdyssä, lähes 50 000 liiketoimintayksikköä 45 maassa sisältäneessä tutkimuksessa havaittiin, että työyhteisöissä, joiden vahvuuksia tuettiin interventioilla, myynti kasvoi 10 % ( jopa 19 %) ja voitto 14 % (jopa 29 %).

Tunneälyn kehittäminen on osoittautunut arvokkaaksi menetelmäksi resilienssin kehittämisessä, stressin vähentämisessä ja hyvinvoinnin parantamisessa. Tutkimukset osoittavat, että parempi tunneälyn hyödyntäminen lisää positiivisempia tunnetiloja ja vähentää negatiivisia mielialoja, jolloin saavutetaan suurempi hyvinvoinnin tunne.

Kattavassa meta-analyysissa, jossa oli yli 19 000 osallistujaa, havaittiin korkealla tunneälyllä olevan vahva yhteys mielenterveyteen ja psykosomaattiseen terveyteen sekä vähäisemmässä määrin yhteys myös fyysiseen terveyteen.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Miksi tunneäly on tärkeä ominaisuus johtajilla?

Johtajuutta on kuvattu emotionaalisesti kuormittavaksi prosessiksi, ja johtajien tunteiden ja käyttäytymisen on havaittu vaikuttavan voimakkaasti alaisten tunnereaktioihin. On olemassa runsaasti organisaatiokirjallisuutta, jossa julistetaan tunneälyn merkitystä johtamisessa. Eräässä 1 407 johtajaa kattaneessa meta-analyyttisessä tutkimuksessa havaittiin, että alaisten työtyytyväisyyden ennustamisessa tunneäly on merkittävämpi arvoa lisäävä tekijä kuin johtajien kognitiiviset kyvyt tai persoonallisuuden piirteet. Tutkimuksessa suositeltiin ”tunneälyn sisällyttämistä johtajakoulutukseen, valmennukseen ja kehittämiseen… [and when making]… henkilöstöpäätöksissä.” Toisessa akateemisen kirjallisuuden katsauksessa todettiin, että ”tunneäly on tärkeä tekijä tehokkaissa työsuorituksissa ja onnistuneessa johtamisessa”.

Yleisesti tunnustetaan, että nykypäivän johtajat toimivat nopeatempoisessa, haastavassa ja usein arvaamattomassa työympäristössä. Nämä olosuhteet aiheuttavat enemmän stressiä ja yksilöihin kohdistuu vaatimuksia olla sopeutuvampia, luovempia ja emotionaalisesti joustavampia; kaikki ominaisuuksia, jotka kuvastavat tunneälyn määritteitä.

Puhutaanpa siitä, kuinka Talogy voi auttaa työvoimasi tunneälyn vahvistamisessa ja menestyksekkään osaamisen hallinnan varmistamisessa

Ota yhteyttä