Verdi- og kulturtilpasning

Hva er kulturtilpasning?

Kulturtilpasning er i hvor stor grad en arbeidstaker eller potensiell arbeidstaker er på linje med kulturen i organisasjonen. Kultur inkluderer organisasjonens visjon, verdier, normer, systemer, symboler, språk, forutsetninger, miljø, sted, livssyn og vaner. I organisasjonspsykologi blir kulturtilpasning ofte benevnt som person-organisasjontilpasning eller person-miljøtilpasning, definert som i hvilken grad et individs egenskaper, verdier og livssyn samsvarer med organisasjonens.

Hva er verditilpasning?

Verditilpasning er et konsept som ligner på kulturtilpasning, men det refererer spesifikt til tilpasningen mellom verdiene til en person og en organisasjon.  Som nevnt ovenfor, er verdier bare ett aspekt ved kultur, men de påvirker sannsynligvis andre aspekter. Folk har en tendens til å dømme og ta avgjørelser basert på verdiene sine. 

Hva er verdier?

Verdiene dine er det du mener er viktig og som styrer måten du lever på. De er relativt stabile over tid og på tvers av ulike sammenhenger. Verdier kan imidlertid påvirke atferd sterkere når de er relevante for sammenhengen. Hvis du for eksempel verdsetter prestasjon, er det mer sannsynlig at det styrer holdninger og atferd på jobb enn i privatlivet ditt. Talogy definerer arbeidsverdier som «viktigheten enkeltpersoner tillegger ulike aspekter ved arbeidslivet, noe som er med på å styre dømmekraften og atferden i arbeidsmiljøet».

Verdier defineres vanligvis ikke etter deres fravær eller tilstedeværelse, men etter rekkefølgen de blir prioritert i. De fleste verdsetter for eksempel stabilitet til en viss grad, men hvor dette faller i forhold til øvrige prioriteringer, varierer.

Hvorfor er det viktig å vurdere kulturtilpasning ved ansettelse?

Kulturtilpasning eller person-organisasjonstilpasning – og mer spesifikt verditilpasning – har vist seg å ha sammenheng med viktige utfall, for eksempel engasjement, jobbtilfredshet og intensjon om å bli i organisasjonen.

Ved utforming av utvelgelsesprosessene ligger fokuset ofte på å forutsi jobbytelse. Selv om det er veldig viktig å fastslå om arbeidstakerne vil yte bra, er det også viktig å måle sannsynligheten for at de blir i organisasjonen.  Det er for eksempel ikke gunstig for en organisasjon å ansette en høytytende arbeidstaker, investere tid og penger på innføring og opplæring, og så slutter den nyansatte kort tid etterpå – noe som krever at organisasjonen må starte prosessen på nytt.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hva menes med kulturtilførsel?

Kulturtilførsel er ideen om at organisasjoner bør gå bort fra ansettelse etter kulturtilpasning, og i stedet fokusere på å ansette personer som kan bidra med noe unikt til kulturen deres. Det blir ofte fremmet som et middel for å øke mangfoldet.

Er det en god idé å ansette etter kulturtilførsel?

Det kommer an på. Mangfold er en fordel for organisasjoner og bør være en nøkkelprioritet når man utformer en ansettelsesprosess. Det er en fordel å ansette folk med mange ulike bakgrunner og erfaringer og mange ulike typer personligheter, ferdigheter og kunnskap.


Hvis det som menes med kulturtilførsel imidlertid er bevisst ansettelse av personer med ulike verdier til organisasjonen, så er det viktig å trå mer forsiktig. Forskning har vist at verdimangfold er knyttet til økt konflikt og redusert samhold. 

Å ansette personer med ulike verdier kan være fordelaktig hvis du prøver å endre eller utvide verdiene og kulturen i organisasjonen. Hvis du for eksempel prøver å skape en læringskultur, gir det mening å rette ansettelsesprosessen mot folk som verdsetter læring. Dette bør imidlertid ikke være det eneste tiltaket som gjøres for å få til kulturell endring. Dette må ledsages av utviklingstiltak fra organisasjonen som bidrar til å få til dette kulturelle skiftet. Hvis din eneste strategi er å ansette folk med andre verdier, og ingenting annet endrer seg i organisasjonen, fører det sannsynligvis til at disse nye arbeidstakerne føler at de passer dårlig inn og blir misfornøyde. Kultur påvirkes ofte mest av seniorledere, så ansettelse etter kulturtilførsel på dette nivået vil sannsynligvis ha større innvirkning.

Hvordan ansetter du etter kulturtilpasning?

Det første skrittet du tar når du ansetter etter kulturtilpasning, er å sørge for en dyp forståelse av organisasjonens kultur. Mange organisasjoner har en definert målsetning, et sett med organisasjonsverdier og vanlige praksiser eller normer. Disse påvirkes vanligvis av organisasjonens grunnleggere eller nåværende seniorledelse og administreres av HR. Noen ganger stemmer imidlertid ikke virkeligheten med dette, spesielt hvis organisasjonen historisk sett ikke har ansatt med tanke på kulturtilpasning, eller har opplevd betydelige endringer siden kulturen og verdiene opprinnelig ble definert. 

 

For å forstå hva organisasjonens kultur og verdier er, kan du gjennomføre en undersøkelse med nåværende arbeidstakere, eller ha fokusgrupper med en nøytral tilrettelegger. Ettersom kultur drives av ledere, kan intervjuer med seniorledelsen som utforsker organisasjonens mål, formål og visjon, også bidra til å definere kulturen.

 

Når du først har en klar idé om organisasjonens kultur og verdier, er det viktig å innlemme dette i utvelgelsesprosessen på en robust måte. Ofte tas beslutninger rundt en søkers «egnethet» på bakgrunn av subjektive vurderinger formet av den ansettelsesansvarlige eller andre personer som er involvert i ansettelsesprosessen. Forskning har vist at folk ikke er særlig flinke til å forme nøyaktige vurderinger av andre personers egnethet, og denne avgjørelsen blir ofte påvirket av graden av opplevd likhet mellom dem selv og søkeren. Det er her ansettelse etter kulturtilpasning kan gå galt og utgjøre en trussel mot mangfoldet. Søkernes egnethet har ingenting å gjøre med om de for eksempel er tilhengere av samme fotballag som ansettelsesansvarlig. 

 

Hvis det er mulig, bør du vurdere kultur- eller verdipasning tidlig i utvelgelsesprosessen, før du har møtt kandidaten ansikt til ansikt. Dette kan gjøres ved hjelp av en verdivurdering. I selve intervjuet bør du bruke et strukturert intervjuformat og holde deg til jobbrelevante kriterier. Unngå å fokusere på personlige interesser eller hobbyer eller prøve å identifisere livserfaringer dere har til felles.

 

Husk også at kulturtilpasning er en toveisprosess. Mens du prøver å vurdere kandidatenes nivå av egnethet, gjør de det samme og prøver å få innsikt i kulturen i organisasjonen for å avgjøre om det er riktig for dem. Presenter organisasjonens kultur og verdier på en ærlig måte. Det er for eksempel ingenting å tjene på å fortelle kandidatene hvor mye innovasjon og nye ideer som det oppfordres til, når dette ikke er tilfelle. Hvis de blir ansatt, vil de etter hvert oppdage at organisasjonen ikke passer for dem, noe som øker sannsynligheten for at de slutter. 

Har ansettelse etter kulturtilpasning innvirkning på mangfoldet?

Ikke nødvendigvis. Praksisen med å ansette etter kulturtilpasning har vakt kritikk de siste årene, da enkelte eksperter har uttrykt bekymring for at det vil føre til ekskludering av enkelte grupper som skiller seg fra organisasjonens eksisterende arbeidstakere. Det er sant at ansettelse etter kulturtilpasning kan utgjøre en risiko for mangfoldet av to hovedårsaker:

  • Ofte blir vurderinger etter kulturtilpasning i ansettelsesprosessen gjort på en subjektiv måte, noe som fører til ansettelse av personer som ligner veldig på de som allerede er i organisasjonen.
  • Ansettelse etter kulturtilpasning kan føre til ekskludering av visse grupper hvis kulturen i organisasjonen ikke er inkluderende.

 

Det er imidlertid mulig å overvinne disse risikoene ved å ansette etter kulturtilpasning på en objektiv og rettferdig måte, som nevnt ovenfor. For å gjøre kulturen mer inkluderende, er det vanligvis behov for endringer i organisasjonen. Dette bør gjøres før du innlemmer kulturtilpasning i ansettelsesprosessen.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

La oss snakke om hvordan Talogy kan hjelpe deg med å rekruttere talenter som er tilpasset organisasjonens verdier og kultur

Ta kontakt