Mitä on työntekijöiden kehittäminen?

Mitä on työntekijöiden kehittäminen?

Se on prosessi, jossa työnantaja ja työntekijä(t) osallistuvat yhdessä oppimismahdollisuuksiin, joilla kehitetään uusia tai olemassa olevia taitoja, käyttäytymistä ja lähestymistapoja. Kehittäminen voi tapahtua roolin sisällä, se voidaan toteuttaa opetustilassa tai virtuaalisesti, valmennuksena, muodollisena oppimisena tai yksinkertaisesti lukemalla tai osallistumalla toiminnalliseen oppimisryhmään. Se voidaan toteuttaa monessa muodossa, ja se voi liittyä suorituskyvyn parantamiseen roolissa tai työntekijöiden valmisteluun tulevia rooleja tai muutoksia varten.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Koulutus ja kehittäminen vs. oppiminen ja kehittäminen

Koulutuksen ja kehittämisen yhdistelmä sisältää yrityksessä koulutustoimintaa, joka on luotu antamaan tai lisäämään tietoa ja taitoja, jotka liittyvät tiettyyn rooliin tai tuleviin rooleihin. Sitä voidaan tarjota myös organisaation muutoksen tai kasvun tukemiseksi.

Oppimisen ja kehittämisen yhdistelmään liittyy järjestelmällinen prosessi työntekijöiden kompetenssin rakentamiseksi ja liiketoiminnan tulosten parantamiseksi. Tämäntyyppinen kehitys keskittyy tiedon, taitojen ja asenteiden saavuttamiseen työntekijöiden ja tiimien välisten taitoerojen tasoittamiseksi. Tavoitteena on luoda organisaation nykyisiin ja tuleviin osaamistarpeisiin vastaava oppimiskulttuuri. Ajattele: Perehdytystä, taitojen kehittämistä tai tiimikoulutusta.

Työntekijöiden kehityksen vaikutus suorituskykyyn ja tuottavuuteen

Työntekijöiden kehittäminen voi lisätä sitoutumista, parantaa tuottavuutta ja edistää uskollisuutta ja työntekijöiden pysyvyyttä. Panostamalla ammatilliseen kehitykseen organisaatiot varustavat työntekijänsä menestykseen, valmistelevat heitä vastaamaan uusiin haasteisiin ja motivoivat heitä tutkimaan innovatiivisia ratkaisuja.

Kun organisaatiot sijoittavat työntekijöiden kehittämiseen, työntekijät kokevat tehtävät, toimeksiannot ja projektit usein merkityksellisemmiksi ja olennaisemmiksi. Tulos on, että työntekijät todennäköisesti tuntevat olevansa sitoutuneempia ja luottavat enemmän ponnistelujensa tuloksiin. He voivat itse puolestaan tarjota herkemmin tukea työtovereilleen pyrkiessään kehitystavoitteisiinsa ja sitoutuessaan oppimistoimintaan.

Miten työntekijöiden kehittämisen avainalueet tulisi määritellä

Tools such as 360-degree surveys and assessments can be used to identify key areas of development for employees. On a group level, consider relevant knowledge or skills to advance both personal and team objectives. From an individual perspective, focus on professional aspirations and skill development priorities that can foster role or career progression.

Toimiviksi todistettuja tapoja parantaa työntekijöiden kehittämisen käytäntöjä

Työntekijöiden kehittäminen alkaa perehdytys- ja oppimismahdollisuuksien tarjoamisesta ensimmäisestä työpäivästä lähtien. On myös hyödyllistä motivoida päälliköitä ja opettaa heille, miten he voivat kehittyä tehokkaiksi valmentajiksi ja edistää tukea tarjoavaa oppimisympäristöä. Monialaisen yhteistyön edistäminen voi lisätä tietojen jakamista ja parantaa ihmisten välisiä suhteita. Teknisten ja “pehmeiden” taitojen kehittämisen tasapainon tarjoaminen auttaa maksimoimaan yksilölliset ja kollektiiviset panokset.

  • Miten työntekijöiden kehittämissuunnitelma kannattaa luoda

    Työntekijöiden kehittämissuunnitelmaa luodessa kannattaa keskittyä oleelliseen asettamalla selkeät tavoitteet ja käyttää tietopohjaisia menetelmiä (kuten arviointeja) kehitystarpeiden kohdentamiseen. Tunnista asiaankuuluvat oppimisvaiheet ja resurssit, ja huolehdi siitä, että kehitystoimintaan varataan tarpeeksi aikaa. Tarjoa mahdollisuuksia vertaisvuorovaikutukseen ja oppimisen vahvistamiseen, jotta opitut asiat jäisivät mieleen. Määrittele tietyt menestyksen mittarit edistyksen arvioimiseksi.

  • Yleiset työntekijöiden kehittämisen tyypit

    Työntekijöiden kehittämistoiminta vaihtelee kertaluonteisista koulutustapahtumista laajoihin oppimis- ja kehitysohjelmiin. Yleisiä aktiviteetteja ovat luokkaopetus, verkko-oppiminen, sertifikaatit, coaching, virtuaaliohjaajan johtamat kurssit, ja työssäoppiminen.

  • Tehokkaan työntekijöiden kehittämissuunnitelman olennaiset elementit

    Tehokkaaseen kehityssuunnitelmaan sisältyvät työntekijöiden valmiuksien jatkuva kehittäminen, yhteisöä korostava arvopohjainen oppimiskulttuuri ja välineet, joilla työntekijöitä voidaan motivoida ja sitouttaa kehittämään rooliaan ja kasvamaan urallaan. Tällaisen strategian toteuttamisen etuja ovat huippuosaajien houkutteleminen ja säilyttäminen, sekä lisääntynyt innovointi, suorituskyky ja tuottavuus.

Miten Talogy voi auttaa organisaatiota optimoimaan tehokkaan työntekijöiden kehittämisen

Ota yhteyttä