Osaajien valinta

Mitä osaajien valinta tarkoittaa?

Osaajien valinta tarkoittaa prosessia, jota yritykset käyttävät sopivien työntekijöiden tunnistamiseen ja rekrytoimiseen. Parhaissa ja tehokkaimmissa valintaprosesseissa käytetään johdonmukaista sarjaa jäsenneltyjä, työhön liittyviä työkaluja (testit, arvioinnit, haastattelut jne.) tietyssä järjestyksessä, jotta sellaiset hakijat voidaan tunnistaa tarkasti ja tehokkaasti, joilla on tarvittavat tiedot, taidot, kyvyt ja motivaatio kyseiseen työhön. Tehokkaissa valintaprosesseissa voidaan tunnistaa työntekijät, jotka tuovat organisaatiolle merkittävää arvoa, joka puolestaan lisää tuottavuutta ja laatua, parantaa työntekijöiden sitoutumista, antaa positiivisen vaikutelman potentiaalisille työntekijöille ja vahvistaa organisaation arvoja edelleen.

Miksi osaajien valinta on tärkeää?

Organisaation työntekijät ovat sen arvokkain resurssi. Oikeiden osaajien valitseminen oikeisiin tehtäviin edistää organisaation kilpailukykyä. Tehokas valintaprosessi tarkoittaa sellaisten henkilöiden rekrytointia, joilla on työhön tarvittavat tiedot, taidot, kyvyt ja motivaatio. Tehokas osaajien valinta johtaa useisiin hyötyihin, mukaan lukien: parempi tuottavuus, laatu ja työmoraali sekä työntekijöiden sitoutuneisuuden lisääntyminen.

Toisaalta huonoilla rekrytointipäätöksillä on kielteinen vaikutus organisaatioihin. Epäonnistuneen rekrytoinnin kustannusten arvioidaan olevan suuruudeltaan 30 prosenttia työntekijän vuosipalkasta, ja tämä tarkoittaa vain suoria kustannuksia. Suorien kustannusvaikutusten lisäksi epäonnistuneet rekrytointipäätökset voivat johtaa tiimien työmoraalin heikkenemiseen, häiriöihin projekteissa ja tiimeissä, asiakkaiden menetykseen tai asiakastyytymättömyyteen ja päälliköiden sekä muiden tiimin jäsenten työmäärän lisääntymiseen.

Miten organisaatiot valitsevat parhaat osaajat?

Parhaiden osaajien valinnassa on neljä keskeistä vaihetta:

  Ensimmäiseksi on ymmärrettävä työroolin vaatimukset sekä kyseisessä työssä menestymiseen vaadittavat tiedot, taidot, kyvyt ja motivaatio. Jos näistä kriittisistä menestystekijöistä ei ole ajantasaista ja tarkkaa ymmärrystä, on vaikeaa tai jopa mahdotonta tunnistaa tarkasti, kuka olisi työhön paras osaaja. Työvaatimusten ymmärtämiseen käytettyä prosessia kutsutaan työn analysoinniksi, jossa käytetään tyypillisesti tukena vankkoja menetelmiä ja tekniikoita näiden ominaisuuksien tarkkaan tunnistamiseen.

  Toisessa vaiheessa on tunnistettava pätevät, hyvin tutkitut työkalut (esivaiheen seulonnat, testit, arvioinnit, haastattelut jne.), joilla mitataan kompetensseja, kykyjä ja ominaisuuksia, jotka on todettu tärkeiksi työanalyysin aikana. Tärkeintä on varmistaa, että kompetensseja ja osaamista mitataan tehokkaasti ja tarkasti koko valintaprosessissa.

  Seuraavaksi organisaatioiden on otettava ehdotettu valintaprosessi käyttöön sen varmistamiseksi, että lähestymistapa valittujen arvioiden hallinnointiin ja hyödyntämiseen on tehokas ja johdonmukainen. Tähän sisältyy henkilöstöhallinnon työntekijöiden ja rekrytointipäälliköiden kouluttaminen työkalujen tehokkaaseen käyttöön. Hyvin suunniteltu työkalu, jota ei hallinnoida asianmukaisesti tai johdonmukaisesti, voi johtaa epäjohdonmukaisiin tai huonoihin tuloksiin sekä mahdollisiin oikeudellisiin ongelmiin. Valituista työkaluista riippuen, tässä vaiheessa voidaan tehdä validointitutkimus valintaprosessin määrittämiseksi ja sen ennakoivan tehon maksimoimiseksi tietylle organisaatiolle ja työlle.

  Viimeinen vaihe on seurata prosessia, jotta sitä voidaan parantaa. Tähän sisältyy läpäisyasteiden, tehokkuuden, tarkkuuden ja oikeudenmukaisuuden tutkiminen. Mittarit tulisi tarkistaa säännöllisesti, jotta mahdollisesti tarvittavat prosessin parannukset voidaan tunnistaa.

Decoration

Mitkä ovat yleisimmät osaajien valinnan työkalut testien lisäksi?

Joitain yleisimpiä osaajien valinnassa käytettäviä työkaluja ovat:

 • Peruspätevyys- tai kelpoisuusnäytöt

  Peruspätevyys on vähimmäispätevyys, joka hakijalla on oltava, jotta häntä voidaan harkita tehtävään. Tämäntyyppiset seulonnat sisältyvät usein valintaprosessin alkuvaiheeseen.

 • Jäsennellyt käyttäytymistä selvittävät haastattelut

  Tämä on haastattelu, jossa haastattelija kysyy kultakin hakijalta sarjan etukäteen suunniteltuja kysymyksiä. Kysymysten tarkoituksena on selvittää erityisiä esimerkkejä asiaankuuluvista asioista, joita hakija on sanonut tai tehnyt aiemmin. Kysymykset käsittelevät kompetensseja ja käyttäytymistä, jotka on todettu työn kannalta tärkeiksi. Tämän tyyppisen haastattelun taustalla oleva teoria on, että aikaisempi käyttäytyminen ennustaa parhaiten tulevaa käyttäytymistä.

 • Simulaatiot/ arviointikeskusharjoitukset

  Simulaatioissa hakijoiden on suoritettava samankaltaisia tehtäviä kuin he tekisivät itse työssä. Näissä käytetään tyypillisesti oletettuja työtilanteita, jotka kuvastavat joitain yleisiä työtehtäviä ja jotka on suunniteltu käyttäytymisen arviointiin. Sen sijaan, että kysyttäisiin, kuinka joku suorittaisi työhön liittyvää toimintaa tai miten hän on suorittanut sen aiemmin, hakijat todella suorittavat kyseisen toiminnan, ja heidän käyttäytymistään voidaan arvioida.

Mitkä ovat parhaat haastattelukysymykset osaajien valintaan?

Osaajien valinnassa parhaita kysymyksiä ovat käyttäytymispohjaiset kysymykset, jotka keskittyvät sellaisiin kompetensseihin, jotka on tunnistettu tärkeiksi kyseisessä työssä. Pohjimmiltaan tehokkaimpia haastattelukysymyksiä ovat sellaiset, joita ohjaa tarkka työanalyysi ja oikeiden tietojen kerääminen hakijalta. Prosessi, jota kysymysten esittämiseen käytetään, on kuitenkin myös oleellisen tärkeä sen varmistamiseksi, että prosessi on tehokas, oikeudenmukainen ja laillisesti perusteltavissa.

Jäsennellyssä, käyttäytymiseen perustuvassa haastattelussa hakijalta kysytään sarja suunniteltuja, avoimia kysymyksiä, joiden tarkoituksena on saada selville erityisiä esimerkkejä asioista, joita hakija on sanonut tai tehnyt aiemmin. Haastattelijat tarkentavat varmistaakseen, että he ymmärtävät esimerkkiin liittyvät olosuhteet, ehdokkaan tekemät toimet ja lopputuloksen. Näiden vastausten tehokkuutta arvioidaan sitten suhteessa vaadittuun kompetenssikäyttäytymiseen. Haastattelijat voivat myös seurata ja kerätä motivaatioon liittyviä tietoja annettujen esimerkkien perusteella. Jälleen, tämän tyyppisen haastattelun taustalla oleva teoria on, että aikaisempi käyttäytyminen ennustaa parhaiten tulevaa käyttäytymistä.

Milloin osaajien valinnan prosessit tulisi tarkistaa?

Osaajien valintaprosesseja varten on määritettävä keskeiset suorituskykymittarit ja niitä tulee seurata johdonmukaisesti ja jatkuvasti. Valintaprosessia on tarkistettava, kun:

 • Yhdessä tai useammassa keskeisessä mittarissa on merkittävää vaihtelua
 • Työtehtävään tulee merkittävä muutos
 • Yrityksen strategiaan tehdään merkittävä muutos
talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Kuinka osaajien valinnan tulisi muuttua haastavilla työmarkkinoilla?

Rekrytointi haastavilla työmarkkinoilla voi olla hyvin vaikeaa. Tehokkaiden valintaprosessien hyödyt (kuten lisääntynyt tehokkuus ja työn laatu sekä korkeampi työntekijöden sitoutuminen) ja huonojen rekrytointien kustannukset (kuten tiimeihin ja projekteihin kohdistuvat häiriöt, menetetyt tai tyytymättömät asiakkaat, lisääntynyt työkuorma sekä väärien henkilöiden rekrytointiin sekä kouluttamiseen menneet kulut) vastaavat kuitenkin toisiaan. Markkinoista riippumatta, rekrytoitavilla työntekijöillä tulisi olla oikea tietotaito, kyvyt sekä motivaatio, jotka vastaavat sekä haettua työpaikkaa että organisaation kulttuuria.

Seuraavan kolmen kohdan avulla voit tehostaa oikeiden osaajien valintaa haastavilla työmarkkinoilla:

 • Tarkista ensin valintaprosessin sujuvuus. Ovatko prosessin vaiheet tehokkaimmassa järjestyksessä? Onko prosesseja mahdollista nopeuttaa automaation avulla? Tuottavatko kaikki vaiheet lisäarvoa? Voidaanko syklin kestoa lyhentää muilla tavoin vähentämättä tehokkuutta? Vaikka nämä ovat kysymyksiä, joita tulisi kysyä ja tarkistaa säännöllisesti, niillä on vielä suurempi merkitys tiukoilla työmarkkinoilla.

 • Tarkista seuraavaksi viestintä hakijoiden kanssa. Ovatko yhteydenotot ajantasaisia? Tietävätkö hakijat mitä on odotettavissa, kuinka kauan eri vaiheet kestävät ja miten prosessi etenee? Antavatko ne positiivisen kuvan brändistäsi? Tutkimuksissa on osoitettu ehdokkaiden odottavan, että heitä arvioidaan osana valintaprosessia ja he haluavat mahdollisuuksia osoittaa taitonsa. Heidän on samalla kuitenkin tiedettävä, mitä prosessilta on odotettavissa, jotta he voivat valmistautua.

 • Jos olet jo sijoittanut validoituihin, työhön liittyviin valintatyökaluihin, hyödynnä sijoitustasi käyttämällä näitä jo hankittuja arviointimenetelmiä, mutta arvioi säännöllisesti prosessia mahdollisesti tarvittavien säätöjen varalta. Harkitse huolellisesti kompromisseja, joita voit joutua tekemään, jos teet mukautuksia (esim., suurempi volyymi vs. hakijan laatu).

Miten Talogy voi auttaa organisaatiotasi parhaiden osaajien karsinnassa ja valinnassa

Ota yhteyttä