4 anledningar till att du definitivt behöver en konsekvent rekryteringsprocess

Av Brian Dishman, seniorkonsult
Tidigare publicerat av PSI Talent Management eller Cubiks, innan företaget bytte namn till Talogy.

Standardiserat arbete är en av de grundläggande byggstenarna i en lean tillverkningsprocess. Detta ska vara den första byggstenen i en lean rekryteringsprocess. Alla kompetenta kvalitetschefer inom tillverkningsindustrin förstår att man inte kan garantera kvalitet utan en standardprocedur på plats för att säkerställa en konsekvent process. Som HR-konsult förvånas jag ofta över hur många företag som saknar definierade, standardiserade rekryteringsprocesser. Många företag förlitar sig på att deras rekryteringschefer utformar sina egna intervjuer och enkla tester för att utvärdera jobbkandidaterna för att tillsätta lediga tjänster inom sitt team. Det finns några allvarliga brister med denna metod. Nedan finns fyra anledningar till att en standardiserad kandidatutvärderingsprocess leder till rekryteringar av högre kvalitet:

  1. En inkonsekvent process leder till inkonsekventa resultat. En process som inte är standardiserad är egentligen inte en process utan snarare en slumpmässig samling kriterier. Om urvalskriterierna är olika för varje utvärdering är det omöjligt att avgöra effektiviteten hos varje enskild datapunkt som används för urval. Vilka kriterier var effektiva i beslutsprocessen? Vilka kriterier var ineffektiva eller till och med kontraproduktiva? Du kommer att kunna få reda på svaren på de här frågorna med tiden om du konsekvent tillämpar en standardiserad process.
  2. Du har inga standarder utan en standardiserad process. Utan en standardprocess har du egentligen inga standarder. Det första steget i att bygga en standardiserad process är att definiera processens mål eller standarder. Vilka är de kompetenser som är viktiga för våra jobb och för vår organisation? Att begära input från experterna om jobbinnehållet och dokumentera dessa kompetenser är det första steget till att standardisera rekryteringsprocessen. Det formella namnet för detta första steg är jobbanalys. Genom att ta detta första steg har intressenterna identifierat och kodifierat standarderna i urvalsprocessen.
  3. Alla använder samma måttstock. En standardiserad rekryteringsprocess säkerställer att dina rekryterare och rekryteringschefer använder samma referenspunkter när de fattar beslut. Vad är en “bra” kandidat? Peter och Annas definitioner av “bra” kan skilja sig åt helt. Genom att standardisera processen och kriterierna tillhandahåller organisationen definitionen av “bra” för alla sina teammedlemmar som är involverade i rekryteringsprocessen. Alla använder samma språk när de beskriver kandidaterna. En rekryterare eller rekryteringschef kommer att på ett kortfattat och korrekt sätt kunna förklara ett rekryteringsbeslut för sin teammedlem. Rekryteringscheferna kommer att ha mer tillit till de beslut som rekryterare fattar på grund av den standardiserade processen.
  4. Ständiga förbättringar. Ständiga förbättringar är själva kärnan i en lean filosofi. Det är omöjligt att förbättra en process innan den är standardiserad. En process måste vara standardiserad och därmed stabiliserad innan några förbättringar görs. Om en process ändras fram och tillbaka kommer förbättringar bara att bli ytterligare en variant som ibland används av vissa teammedlemmar, men i övrigt ignoreras.

 

Det är också värt att notera att en standardiserad rekryteringsprocess har ytterligare fördelar utöver förbättrad kvalitet på rekryteringarna. En av de viktigaste är lagenlighet. En inkonsekvent process är en grogrund för diskriminerande rekryteringspraxis. Att tillämpa kriterier inkonsekvent kan oavsiktligt leda till att det uppfattas som favoriserande eller ojämlik behandling.

Att ta itu med volymrekryteringar med intelligent varierad bedömning

Hur kan intelligent varierad bedömning förbättra din kandidatresa och spara tid?

När organisationer vill bedöma potentiella anställda på en rad olika områden har de traditionellt sett varit tvungna att utsätta kandidaterna för en utdragen bedömningsprocess, ofta med långa luckor mellan varje typ av bedömning och flera fall av potentiellt inkonsekvent återkoppling.

Idag har organisationerna möjlighet att leverera en enda bedömning till sina kandidater, vilket ger en mycket mer strömlinjeformad, giltig och inkluderande process.

Framsteg inom bedömningstekniken gör det nu lättare att använda varierade bedömningar, samtidigt som de hjälper till att underbygga en positiv kandidatupplevelse genom en massiv minskning av tiden mellan inledande testning och slutgiltigt beslut, med stöd av en tydlig och koncis återkopplingsprocess.

I denna rådgivande guide diskuteras dessa områden mer i detalj, tillsammans med några praktiska exempel på hur Talogy har hjälpt organisationer att ta till sig dessa nya processer.

Använd intelligenta varierade bedömningar för att förbättra din rekryteringsprocess.

Ladda ner nu
tackling volume hiring with intelligent blended assessment cta advice guide cover
Decoration